Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1665-14-8013-188v

Adriaen Mattheeus Janssen van Gorp weduwenaer van wijlen Petronella Jan Jan Cornelissen, Jan Jan Cornelissen de jonge ende Jan Mattheeus Janssen van Gorp als beedichde momboir ende toesiender over de vijff onmondige kinderen van Adriaen ende Petronella voornoemt, hebben met consent ende decreet vande heeren drossaert ende schepenen van Tilborch ende Goirle (: vuijtwijsens de appostille in date den 14 meert 1665 op henne requeste verleent :) wettelijck ende erffelijck vercocht ende midtsdesen overgegeven ende opgedragen, aen ende ten behoeve van Sr. Jacob Huijgermans seeckere huijsinge metten gronde vandien ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende seven lopensaten ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als d'selve gelegen is binnen de parochie van Tilborch voors., ter plaetse genaemt de Stockhasselt, aldaer tusschen erffenisse, Peter Jan Goijaerts cum suis aen d'een sijde westwaerts, ende de weduwe Cornelis Mattheeus Janssen van Gorp aen d'ander sijde oostwaerts, streckende metten suijden eijnde aende erve de weduwe van Marten Franssen van Duijsel, ende metten noorden eijnde aende gemeijne straet, ende reserveert den eersten vercooper twintich roeden erven aende oosten sijde voor aende straet viercant affte meten, metten timmer vant schop, ende hebben etc. gelovende de vs. eersten comparant super se et omnia sua bona (op zich en zijn goederen) ende de voorgemelten momboirs super bona impuberus warandiam more solito (op de goederen van de minderjarigen te waren zoals gebruikelijk), ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, vuijtgenomen dat den cooper tot sijnen laste neemt te voldoen eenen rentebrieff van een hondert ende t'sestich car: guldens capitael aen Nicolaes Ambrosius Goutsmith, Item eenen anderen van een hondert car: guldens aende erffgenamen N. Leemput tot s: Hertogenbosch, Item een schepene gelofte van een hondert vijftich car: guldens capitael aen Michiel Daniels met eenen gaende ende staende pacht te voldoen, ende sal hier mede alsnoch sijn ende blijven geassopieert, gecasseert doot ende te niet eenen schepenbrieff van seven hondert Carolus guldens capitael die de voorn. cooper op den voors. erve te pretenderen heeft, sonder argelist actum 14 meert 1665, scabini vander Burcht Merenberch et Staeckens.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832