Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1665-14-8013-193r

Cornelis Adriaenssen de Beir ende Cornelis Adriaen Aert Fiers als metten heere geordonneerden momboir ende toesiender, over de onmondige kinderen van wijlen Maria Adriaenssen de Beir, daer vader aff is, Adriaen Cornelis Adriaens, hebben naer voorgaende consent ende vuijt cracht ende machte, hen bij marginale appostille op henne request door den heeren drossaert ende schepenen van Tilborch ende Goirle gegeven wettelijck vercocht, ende midtsdesen erffelijck overgegeven ende opgedragen, aen ende ten behoeve van Adriaen Jan Goijaerts seeckere weije vier lopensaten ende twaelff roeden ende thien voeten metter maete begrijpende, gelegen binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Joost Gerits de Beir aen d'een sijde noortwaerts ende Jan Janssen de Beir d'oude aen d'andere sijde suijtwaerts, streckende metten oosten eijnde aen erve Goijaert Jan Anthonis cum suis, ende metten westen eijnde aende gemeijnte, ende dit mette gerechticheijt van te wegen over de erve van d'voors. Joost Gerits de Beir als van outs, los ende vrij, soo sij seijden, ende hebben etc., gelovende de voors. momboirs op verbant der onmondige andere goederen, ende voorts ... super se et omnia sua bona (op zich en zijn goederen), warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk), ende dit vercoopen etc., ende allen commer etc., pro ut in forma, ende is mede gecompareert Adriaen Cornelis Adriaens, die welcke alvoorens heeft affgegaen de tocht recht ende actie, hem van tochtswegen inde voors. erve competerende, sonder arge ofte list, actum et scabini ut supra (meert 1665).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832