Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1665-14-8013-193v

Peter Adriaenssen de Beir heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen aen ende ten behoeve van Gijsbert Gerits van Gorp, seeckere huijsinge ende torffschop metten gronde vandien, ende erffenisse daer aen liggende, ende daer toe behoorende drije lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als d'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse de weduwe Cornelis Creijers aen d'een sijde noortwaerts, de kinderen Adriaen Gerits aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende metten oosten eijnde aende erve van Gerit Jan Anthonissen, ende metten westen eijnde aende gemeijne straet, ende heeft etc., gelovende etc., ende allen commer etc., pro ut in forma, vuijtgenomen dat d'voors. cooper hier vuijt jaerlijcx gelden sal twee stuijvers ende eenen duijt winchijns aende heer van Tilborch op St. Stevens dach te voldoen, sonder argelist, actum et scabini ut supra ().
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832