Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1665-14-8013-198r

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, dat op huijden date deses voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt, in eijgener persoonen sijngecomen ende gecompareert Frans ende Jan gebroederen sonen wijlen Adam Frans Joosten daer moeder aff was Maria Daniel Michiels d'voors. Jan geassisteert in desen met Peter Cornelis Donders, Jan Marten Jans, ende Wouter Cornelis Joosten als beedichde momboir ende toesiender over het onmomdich kindt van wijlen Anna Jan Joosten, daer vader aff is Adriaen Adam Frans Joosten met denselven Adriaen alhier mede present, de welcke hebben bekent ende beleden bekennen ende belijden midtsdesen metten anderen eene erffscheijdinge ende deijlinge gemaeckt ende aengegaen te hebben vande erffgoederen, hen midts het overlijden van henne voors. ouders eenichsints aengecomen, inder vuegen, forme ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmidts der welcker d'voorn. Frans te deele bevallen is, ende sal alsoo denselven voor sijne portie hebben, houden ende erffelijck blijven possideren, Ierstelijck de huijsinge ende schop, mette gerechte helft aende westen sijde van de aenstede ende erffenisse daer aenliggende ende daertoe behoorende intgeheel vier loopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als deselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt aende Stockhasselt, aldaer tusschen erffenisse Jan Jan Goijaerts, daer nochtans eenen waterlaet tusschen beijde is loopende, waer beneffens dese helfte affgepaelt sak werden aen d'een sijde westwaerts, ende de weduwe Heijliger Laureijs Colen aen d'ander sijde oostwaerts, streckende metten noorden eijnde aende gemeijne straet, daer nochtans eenen waterlaet tusschen beijde is loopende, ende metten suijden eijnde aende erve van Dingeman Denis Corsten cum suis, Item noch de gerechte helfte bedeelt aende noorden sijde in een parcheel saeijlants genaemt de Goirle Hoeff int geheel twee lopensaeten, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse Jan Cornelissen de Beir, waer beneffens dese helfte affgepaelt sal werden aen d'een sijde noortwaerts, ende de weduwe Jan Adriaen Michielssen aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende metten westen eijnde aen seeckeren waterlaet, ende metten oosten eijnde aen de gemeijne straet, Eijntelijck noch een parcheeltje saeijlants een loopensaet, ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de prochie ende plaetse voorschreven, aldaer tusschen erffenisse de weduwe Jan Daniel Michiels aen d'een sijde suijtwaerts, ende de gemeijne straet aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten oosten eijnde aende erve van Jacob Peter Denis, ende metten westen eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij, vuijtgenomen drije stuijvers ende ses penningen jaerlijcx aenden rentmeester vande Geestelijcke goederen tot Oisterwijck, Item noch de helfte in seven duijten winchijns aende heer van Tilborch ende Goirle, Ende heeft alnoch in vergelijckinge van cavele vuijtgereijckt aenden gemeijnen boedel, tot betalinge der schulden de somme van twintich carolus guldens, ende sal daer en boven noch vuijtreijcken aen het loth de momboirs van het onmondich kindt van Adriaen Adam Franssen hier naer bedeelt prima meij eerstecomende de somme van vijffenveertich car: guldens sonder interest,

Waer tegens d'voornoemden Adriaen met de momboirs van het voors. onmondich kindt te deele bevallen is, ende sal t'selve kindt alsoo voor sijne portie hebben, houden ende erffelijck blijven besitten, Ierstelijck de wederhelfte vande voors. aenstede bedeelt aende oosten sijde, aff te paelen beneffens erffenisse vande weduwe Heijliger Laureijs Colen, Item noch de gerechte helfte aende suijt sijde inden acker genaemt de Goirle Hoeff aff te paelen beneffens erffenisse de weduwe Jan Adriaen Michielssen, hier voorens in het loth van Franssen naerder geexpresseert Ende eijntelijck noch een heijvelt drije lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans in aller vuegen, grooten ende manieren als t'selve gelegen is binnen de prochie van Venloon, ter plaetse genaemt teijnden den Clockenberch, los ende vrij, vuijtgenomen een oirtjen chijns jaerlijcx aen ... tot Oirschot, twelck denselven alhier tot Tilborch moet comen ontfangen, Item noch het vierde part in vier penningen chijns aende heer van Loon, Ende sal in vergelijckinge van cavele ontfangen van het loth Franssen den soon hier voorens bedeelt de somme van vijffenveertich gulden eens, Item noch van het loth Jan den sone hiernaer bedeelt de somme van twintich car: guldens respective Meij eerstcomende precijs sonder interest,

Ende waer tegens Jan den sone te deele bevallen is, ende sal denselven alsoo voor sijn portie hebben, behouden ende erffelijck possideren, Eerstelijck een parcheel weijlandts een lopensaet ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt aende Stockhasselt, aldaer tusschen erffenisse de weduwe Jan Daniel Michiels aen d'een sijde suijtwaerts, ende de weduwe van Marten Franssen van Duijsel, aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten oosten eijnde aende erve van de weduwe Heijliger Laureijs Colen, ende metten westen eijnde aende gemeijne strate, Item noch eenen acker saeijlants een lopensaet ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse, Jan Cornelis Leemans aen d'een sijde westwaerts, ende de weduwe Heijliger Laureijs Colen cum suis aen d'ander sijde aen d'voornoemde aenstede, ende metten suijden eijnde aen de Cromstraet, Ende eijntelijck noch eenen acker saeijlandts drije loopensaten ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als denselven gelegen is binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse, de weduwe Jan Adriaen Michielssen aen d'een sijde, ende de weduwe Jan Daniel Michielssen aen d'ander sijde, streckende metten eenen eijnde aende erve van Michiel Jan Michiel Meijnaerts, ende metten anderen eijnde aende erve van de weduwe Jan Daniel Michiels meergenoemt, sijnde de voors. respective parcheelen van erven los ende vrij, vuijtgenomen de helft in twee stuijvers seven duijten gesworens chijns, aende gesworens alhier, Ende sal noch in egalisatie van cavele vuijtreijcken aen het loth het onmondich kindt van Adriaen Adam Franssen hier voorens bedeelt meij eerstcomende precijs sonder interest de somme van twintich car: guldens,

Voorts is ondersproocken dat ijeder op sijn aengecavelde deel sal moeten gedoogen ende onderhouden de schouwen waterlaten ende gebuerlijcke rechten die d'een ofte d'ander parcheel soude mogen subject sijn, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc., pro ut in forma, sonder argelist, actum 3 april 1665, scabini Staeckenborch et vanden Brouck.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832