Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1665-14-8013-208r

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt, in propre persoonen sijn gecomen ende gecompareert, Denis ende Cornelis gebroederen sonen Jan Michielssen van Nederpelt, daer moeder aff was Petronella Jan Gerits Creijer, Jan Willem Jan Peters, als man ende momboir van Niclaesken sijne huijsvrouwe, ende Jan Jan Willemssen de jonge als man ende momboir van Anna sijne huijsvrouwe, gesusteren dochteren Jans ende wijlen Petronella voornoemt, mitsgaders Gerit Jan Gerits Creijers als gecozen momboir over Catharina out ontrent drijeentwintich jaeren, dochtere van Jans ende Petronella voors. metten selve Catharina alhier mede present ter eenre, ende Gerit Jan Gerit Creijer weduwnaer wijlen Anna Daniels Jochems, met Jan ende Cornelis sijne sonen voor hen selven, ende d'selven Jan ende Cornelis mede instaende hen fort ende streck maeckende voor Aerdt ende Catharina hennen broeder ende suster alnoch onmondich sijnde metten selve Catharina alhier mede present ter andere sijden, die welcke hebben bekent, bekennen de midtsdesen metten anderen gemaect ende aengegaen te hebben seeckere subdivisie vande goederen op den 5e januarij 1651 beneffens de voordere kinderen ende erffgenaemen van wijlen Jan Gerits Creijer ende Anna Jan Cornelissen de Wijse bij erffdeijlinge ende scheijdinge aengecomen, ende dat inder vuegen forme ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmits den welcken d'voornoemde gelijcke kinderen van Jan Michielssen van Nederpelt, daer moeder aff was Petronella Jan Gerits Creijer ten deele bevallen is, ende sullen de selven alsoo voor hunne portie hebben, behouden ende erffelijck blijven possideren een parcheeltjen saeijlants een loopensaet offte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt aent Creijeven, aldaer tusschen erffenissen, Cornelis Jan Wouters aen d'een sijde, ende de weduwe Gerit Cornelis Peters aen d'andere sijde, streckende met beijde de eijnden aen d'erve van Jan Peter Cornelissen, los ende vrij, vuijtgenomen de helfte in eene rente van twee hondert car: guldens capitael, die de kinderen van Michiel Huijbert Soffaerts op de erve heffende sijn,

Ende waertegens d'voorschreven Gerit Jan Gerits Creijer te tochte ende sijne voors. gelijcke kinderen ten erffrechte ten deele bevallen is, ende sullen alsoo de selven voor henne portie hebben, behouden ende erffelijck possideren seeckere weijde een lopensaet ende een quartier, offte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als d'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt inden Velthoven, aldaer tusschen erffenissen de weduwe ende kinderen Cornelis Peter Jan Stevens aen d'een sijde oostwaerts, ende Jan Cornelis Gijben de jonge aen d'andere sijde westwaerts, streckende metten suijdeneijnde aende erve Jan Gerit Huijbrechts, ende metten noorden eijnde aende erve van Willem Jan Peters, ende dit metten gerechticheijt van te wegen als van outs, los ende vrij, vuijtgenomen de helft in een rente van twee hondert car: guldens capitael, die de kinderen van Michiel Huijbrecht Soffaerts op dese erve heffende sijn, ende hebben etc., gelovende etc., ende allen commer etc., pro ut in forma, sonder argelist, actum 23 april 1665, scabini Merenberch et Straeckenborch.

Denis ende Cornelis gebroederen sonen Jan Michielssen van Nederpelt, daer moeder aff was Petronella Jan Gerits Creijer, Jan Willem Peeters als man ende momboir van Niclaesken sijne huijsvrouwe, ende Jan Jan Willems de jonge als man ende momboir van Anna sijne huijsvrouwe, gesusteren dochteren Jans ende Petronella voornoemt, hebben wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen, aen ende ten behoeve van Jan Peeter Cornelis Meeus een parcheeltjen saeijlants een loopensaet offte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt 't Creijven, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Jan Wouters aen d'een sijde, ende de weduwe Gerit Cornelis Peters aen d'andere sijde, streckende metten eenen eijnde aenden waterlaet, die den cooper sal moeten onderhouden ende metten anderen eijnde aende erve van d'voorn cooper, ende dit metten gerechticheijt van te wegen als mede te gedoogen het wegen als van outs, los ende vrij soo sij seijden, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma sonder argelist, actum et scabini et supra.

In de marge: Ontnaerdert door Cornelis Gerit Jans promittens et obligans etc. pro ut in forma, actum 20 juli 1665, scabini Merenberch et Stakenborch.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832