Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1665-14-8013-217v

Cornelis sone Jan Michielssen van Pelt, daer moeder aff was Petronella Jan Gerits Creijer, Jan Willem Janssen als man ende momboir van Niclaesken sijn huijsvrouwe, Jan Willem Mutsaerts de jonge, als man ende momboir van Anna sijne huijsvrouwe, gesusteren dochteren wijlen Petronella ende Jan Michielssen van Pelt voornoemt, hebben wettelijck ende erffelijck vercocht, ende midtsdesen overgegeven ende opgedragen, aen ende ten behoeve van Denis Jan Michielssen van Pelt hennen broeder ende swager ijeder het gerechte vijffde part onbedeelt in seeckere wooninge metten gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende vijffentwintich roeden, of daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als d'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genoemt aent Creijven, aldaer tusschen erffenisse, Gerit Jan Creijers aen d'een sijde, de weduwe Gerit Cornelis Peters aen d'ander sijde, streckende metten eenen eijnde aende erve van Jan Peter Cornelis Meeus, ende metten anderen eijnde aende gemeijne straet, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, vuijtgenomen dat de voorn. cooper hier vuijt tot sijnen laste neemt te voldoen aende weduwe van wijlen Adriaen Mattheeus Bacx een schepene gelofte van een hondert car: guldens capitael, aen Jacob Boudewijns tot s'Hertogenbosch, item noch aen verscheijde loopende schulden de somme van vijftich guldens, ende eijntelijck noch vijff duijten chijns jaerlijcx aenden rentmeester vande Geestelijcke goederen des quartiers van Oosterwijck, sonder argelist, actum 9 meij 1665, scabini Merenberch et Stackenborch.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832