Menu

Documenten

Document R-1665-14-8013-220v

Kennelijck sij eenen ijgelijcken dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt in propre persoonen sijn gecomen ende gecompareert, Corstiaen Jan Jacobs ter eenre, ende Jan sone wijlen Jan Willem Adriaens daer moeder aff was Jenneken Jan Janssen vande Loo, Jan sone Corstiaen Jan Jacobs voornoemt, als man ende momboir van Cornelia sijne huijsvrouwe dochtere Jan Willem Adriaens ende Jenneken voorn, mitsgaders Gijsbert Joost Gerits de Beir, als momboir ende d'voorn. Jan Jan Willem Adriaens als toeziender over de twee onmondighe kinderen wijlen Jan Joost Gerits de Beir, daer moeder aff is Engeltken Jan Willems Adriaens metten selve Engeltken alhier mede present, ter andere sijde, de welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden mitsdesen metten anderen eene erffscheijdinge ende deijlinge gemaeckt ende aengegaen te hebben van de naervolgende erffgoederen hen mits het overlijden van Cornelis Jan Willem Adriaens ende Heijltken Jan Jacobs sijne gewesen huijsvrouwe aengecomen, inden vuegen forme ende manieren hiernaer beschreven volgende,

Overmits den welcken d'voorn Corstiaen Jan Jacobs ten deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck blijven besitten, ierstelijck seeckere huijsingh metten gronden vandien mitsgaders de gerechte helft onbedeelt aende suijdensijde vande aenstede ende erffenisse daer aen liggende en daer toe behoorende int geheel acht loopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als d'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Hasseltse Capel, aldaer tusschen erfenisse Cornelis vanden Merenberch d'oude aen d'een sijde suijtwaerts, waer beneffens dese helfte affgepaelt sal worden, de gemeijne straet aen d'ander sijde noortwaerts, ende oock aenden oosten eijnde, ende streckende metten westen eijnde aende erve van Jan Gerit Peter Cocken t'samen metten gerechticheijt vanden voorhooffde inde vuegen t'selve affgepaelt is, los ende vrij, vuijtgenomen dat d'voors. Corstiaen hier vuijt jaerlijcx gelden sal eenen stuijver ende vier penningen winchijns aen d'heer van Tilborch op St. Stevens dach te voldoen, ende sal daeren boven alnoch in egalisatie van cavelen aen het naervolgende loth moeten vuijtreijcken St. Jacob toecomende precijs de somme van een hondert ende thien car. guldens eens sonder intrest,

Ende waer tegens d'voors. Jan sone wijlen Jan Willem Adriaens daer moeder aff was Jenneken Jan Janssen vande Loo, Jan sone Corstiaen Jan Jacobs nomine uxoris, mitsgaders de momboirs van de voorn. twee onmondige kinderen van wijlen Jan Joost Gerits de Beir, daer moeder aff is Engeltken Jan Willem Adriaens ten deele bevallen is ende sullen deselven alsoo t'samen hebben behouden ende erffelijck besitten, ierstelijck de schuer metten gronde vandien, mitsgaders de gerechte helfte vande voors. aenstede, bedeelt aende noorden sijde binnen de slooten, aff te palen beneffens de gemeijne straet metten gerechticheijt vanden voorhooffde vandien, ende te wegen over de messie leggende tusschen de voorschreve huijsinge ende de schuer, soo verre de voorschreve schuer is streckende, om bequamelijck met behemelde beesten, wagen ofte karren, opde voorschreve erve te cunnen comen, los ende vrij, vuijtgenomen hier vuijt te gelden een rentjen van twaelff penningen ofte noch soo veel min ofte meer als bevonden sal werden hier vant voor desen betaelt te sijn aen ons L. vrouwen altaer alhier, twelck allen betaelt wert aen den rentmeester Boucholt ende sullen alnoch in vergelijckinge van cavelen St. Jacob toecomende precijs vant voorschreve loth ontfangen de somme van een hondert ende thien car. guldens eens sonder intrest,

Onder expresse conditie ende voorwaerde nochtans, dat oft gebeurde dat de voorschreve laetste deijleluijden d'voors. schuere quamen aff te breecken ofte te vertimmeren dat t'selve sal moeten geschieden soodanich dat den eusendrop binnen haer paelen sal moeten vallen, ende hebben etc. gelovende etc. en allen commer calangie ofte aentael hier voorens niet benoemd, malcanderen te helpen affdoen, sonder arglist, actum 15 meij 1665.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832