Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1665-14-8013-221v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt in eijgener persoonen sijn gecomen ende gecompareert, Jan sone wijlen Jan Willem Adriaens, daer moeder aff was Jenneken Jan Janssen vande Loo, Jan Corstiaen Jan Jacobs als man ende momboir van Cornelia sijne huijsvrouwe, dochteren wijlen Jan Willem Adriaens ende Jenneken voornoemt, Gijsbert Joost Gerits de Beir als momboir ende voornoemden Jan Jan Willem Adriaenssen als toesiender over de onmondige kinderen van wijlen Joost Gerits de Beir daer moeder aff is Engelthen Jan Willem Adriaens, metten selve Engeltjen alhier present, den welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen, metten anderen eene subdivisie gemaeckt ende aengegaen te hebben vande erffelijcke goederen, hen op heden tegens de voordere erffgenamen van wijlen Cornelis Jan Willem Adriaens ende Heijltken Jan Jacobs sijne gewesene huijsvrouwe bij erffdeijlinge aengecomen inder vuegen, forme ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmidts den welcken den voornoemden Jan Jan Willem Adriaenssen ende d'voorschreven Jan Corstiaen Jacobs nomine uxoris ten deele bevallen is, ende sullen deselve alsoo t'samen voor henne portie hebben, behouden ende erffelijck blijven possideren als hen vrij eijgen goet de twee derde perten aff te palen binnen de slooten aenden oosten eijnde, inde helfte aende noorden sijde vande voorvercavelde aenstede, metten gerechticheijt vanden voorhooffde voor dese gedeelten, gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Hasseltse Capel, aldaer tusschen erffenisse Corstiaen Jan Jacobs aen d'een sijde, ende de gemeijne straet aen d'ander sijde, ende oock aen d'een eijnde, streckende metten anderen eijnde aende erve van Jan Gerit Peters, los ende vrij,

Ende waer tegens de voornoemde momboir vande onmondige kinderen Joost Gerits de Beir, daer moeder aff is d'voorschreven Engeltken Jan Willem Adriaens, alhier mede present ten deele bevallen is, ende sullen deselve onmondige kinderen alsoo voor henne portie hebben behouden ende erffelijck blijven besitten, het resterende derde part aende westen sijde eijnde inde helfte vande voorschreven aenstede, beneffens erffenisse van Jan Gerit Peters, hier voorens in het eerste loth waerde vuijtgedruckt, metten gerechticheijt vanden voorhooffde voor dit part, ende is ondersproocken dat d'voorschreven erve ofte derdepart sal moeten wegen besijden aff op de straet die naer de heijde toe aen is loopende, sonder dat sij voor naer den oosten eijnde sullen vermoghen te weghen, los ende vrij, vuijtgenomen twaelff penningen chijns ofte wel soo veel min ofte meer als bevonden sal werden dat daer vuijt jaerlijcx plach betaelt te werden aen ons L Vrouwen altaer alhier, ende alsoo aenden Rentmeester Boucholt, ende hebben etc. gelovende etc., ende allen commer, calangie ofte aentael hier voorens niet benoemt, malcanderen te helpen affdoen, sonder arglist, actum ende scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832