Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1665-14-8013-223r

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, alsoo Engeltien Jan Willem Adriaens in houwelijcken staet versaemt ende geallieert is geweest, met wijlen Jan Joost Gerits de Beir, denwelcken aen haer echtelijck heeft geprocreert twee kinderen, bij namen, Jan ende Judith waervan voornoemde Judith tegenwoordich out is ontrent seven jaeren ende d'voors. Jan drie jaer, ende dat d'voorn. Engeltken volgens desen dingbanck costume versocht affdeijlinge van alle ende eenen ijegelijcken de haeff ende erffelijcke goederen die sij metten voors. haeren gewesen man gemeen te besitten plach, in welcken gevallen desen onmondigen vuijt d'een helfte souden moeten werden opgebracht ende geallimenteert, doch geconsidereert dat de voors. haeff ende erffelijcke goederen metten profijtelijcke schulden niet meer en comen te ..., de passieve schulden daer aen affgetrocken sijnde, als de somme van twee hondert eenenveertich guldens ende vijftien stuijvers, waer vuijt want onmogelijck is d'voors. onmondige kinderen te connen opbrengen ende alimenteren, soo sijn op huijden datum deses voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt in propere persoonen gecomen ende gecompareert de voornoemde Engeltien Jan Willem Adriaens geassisteert met Gijsbert ende Peter Janssen vande Loo haeren gecozen momboirs in desen ter eenre, ende Gijsbert Joost Gerits de Beir met Jan Jan Willem Adriaens als momboir ende toesiender over d'voors. twee onmondige kinderen ter andere sijden, de welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden mitsdesen in plaetse van affdeijlinge metten anderen gemaect ende aengegaen te hebben seecker minnelijck ende vriendelijck contract, accoord ende transactie inden forme ende manieren hier naer beschreven volgende, te weten dat d'voorn. Engeltien sal hebben, behouden ende erffelijck blijven possideren alle ende ijegelijckende goederen soo haeffelijck als erffelijcke actien ende crediten die alreede verstorven sijn, waer ofte op wat plaetse gelegen, egeene vuijtgesscheijden, midts daer en tegen betaelende de passive schulden waer mede de voors. sterffhuijse mochten wesen belast, sonder dat de voors. onmondigen daer over vuijt sullen werden gemaent offte gemolesteert in rechten, ofte daer buijten, ende dat deselve Engeltien daerenboven sal gehouden sijn, ende belooft mitsdesen de voorn. twee onmondige kinderen opte brengen ende te alimenteren in cost, dranck, cleedinge, reedinge, linnen ende wollen, sieck ende gesont, eerlijck ende tamelijck naer haeren staet, tot dat deselve tot den ouderdom van twintich jaeren sullen gecomen sijn, oock hen luijden het wollen ambacht te laeten leeren, ende voorts daer bijte doen soo ende gelijck een getrouwde moeder betaempt, ende deselve alsoo opgebracht ende gealimenteert hebben als daerenboven ijeder van hen vuijt te reijcken de somme van seven guldens ende thien stuijvers eens, met conditie hier toe gedaen, ende onder expresse restrictie, dat de goederen die sullen comen te versterven vande sijde van den voorschreven onmondige kinderen vader sal sullen sijn ende blijven aen d'voors. kinderen, ende naer doode vande selve succederen op henne naeste vrienden van s'vaders sijde, sonder dat haere voors. moeder offte vrienden denselve daer op eenige actie ofte pretentie sullen hebben, doch ingevallen d'voors. onmondigen voor het overlijden van henne voors. moeder beijde voor haeren mondigen dage ofte houwelijcken staet, sonder wettige geboorten naer te laeten quaeme afflijvich te werden, dat in sulcke gevallen de vrienden van den voors. onmondige kinderen van s'vaders sijde sullen gehouden sijn vuijtte voors. goederen aen de voors. Engeltien vuijtte reijcken de somme van een hondert ende vijffentwintich car: guldens eens, allen welcke poincten ende articulen d'voorn. parthijen contrakenten op verbant als naer rechten reciproquelijck belooven naer te gaen, te onderhouden ende doen onderhouden, sonder daer tegens te comen, te doen. offte gedoogen gedaen te werden directelijck offte indirectelijck, noch oock in eenigen manieren, renuntierende tot dien eijnde op allen exceptien offte verweeren ter contrarie, ende in sonderheijt den rechten, dicterende dat generale renuntiatie sonder voorgaende speciale van geen der ... sijn, ende hebben voorts d'voornoemden Gijsbert ende Peter Janssen vande Loo hen als borgen ende cautionarissen verobligeert d'voorn. Engeltien, gelovende etc., super se et omnia sua bona, habita et habenda (op zich en zijn goederen, hebbende en verkrijgende) voor de preciese voldoeninge ende naercominge van desen contracte te responderen ende inne te staen, die soo belooffde d'voorn. Engeltien dese haere borgen, van dese henne borchtochten altoos te indemneren costeloos ende schadeloos te houden, sonder argelist, actum 16 meij 1665. Scabini Merenberch et Staeckenborch.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832