Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1665-14-8013-236r

Corstiaen Jan Jacobs heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen mitsdesen, aen ende ten behoeve van Adriaen Jan Goijaerts, seeckere huijsinge metten gronde van dien ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behorende vier loopensaten ofte daer ontrent begrijpende nochtans inde vuegen grooten ende maniere als d"selve affgepaelt sal werden, gestaen ende gelegen binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse aende Hasseltse Capel aldaer tusschen erfenisse Cornelis vanden Merenberch de oude aen d'een sijde suijtwaerts, Jan sone wijlen Jan Willem Adriaens cum suis aen d'andere sijde noortwaerts, streckende metten westeneijnde aende erve Jan Gerit Peter Cocken, ende metten oosteneijnde aende gemeijne straet, t'samen metten gerechte helft van den voorhooffde soo als gelijck t'selve affgepaelt is, ende voorts met alsulcke gerechtigheijt van wegen, stegen als andersints als de erffscheijdinge ende deijlinge tusschen de gelijcke kinderen erffgenaemen van wijlen Jan Willem Adriaens den 15e meij lestleden voor schepenen alhier ... ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, vuijtgenomen dat d'voorn cooper hier uijt jaerlijcx gelden sal eenen stuijver vier penningen winchijns op St. Stevens dach aende heer van Tilborgh te voldoen, sonder arglist, actum 23 junij 1665.

Adriaen Jan Goijaerts promisit super se et omnis sua bona (belooft op zijn persoon en zijn goederen) ende specialijck op verbintenisse vande huijsinge ende erffenisse daer inne denselven op huijden gevest ende geerff is, aen ende ten behoeve van Corstiaen Jan Jacobs de somme van seven hondert twaelff guldens ende thien stuijvers te betaelen Lichtmis 1666 toecomende precijs sonder intrest, actum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832