Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1665-14-8013-247v

Jan Peter Adriaen Goijaerts, ende Cornelis Janssen de Beir als beedichde momboir ende toesiender over de onmondige kinderen van wijlen Jan Janssen de Beir d'oude, daer moeder aff was Lijsbeth Peter Adriaen Goijaerts, hebben inden voors. qualiteijt met consent ende decreet vande heeren drossaert ende schepenen van Tilborch ende Goirle wettelijck vercocht ende mitsdesen erffelijck overgegeven ende opgedragen aen ende ten behoeve van Gijsbert Gerit van Gorp, een parcheel saeijlants drije loopensaten en twintich roeden ende tien voeten metter maeten begrijpende, gelegen binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt aende Hasselt inde Stadts Hoeff, aldaer tusschen erffenisse Willem Jan Peter Goijaert aen d'een sijde suijtwaerts, ende Adriaen Jan Goijaerts aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten oosten eijnde aende erve Goijaert Jan Anthonis cum suis, ende metten westen eijnde aende gemeijnte, los ende vrij, ende hebben etc., gelovende super bona jus puberum??, warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk), ende dit vercoopen etc., ende allen commer etc., pro ut in forma, sonder argelist, actum ut supra (1 augustij 1665), scabini van Pelt et vanden Brouck.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832