Menu

Documenten

Document R-1665-14-8013-278r

Engeltken Jan Willems Adriaens cum tutore heeft wettelijck ende erffelijck vercocht ende midtsdesen overgegeven ende opgedragen, aen ende ten behoeve van Jan Corstiaen Jan Jacobs een parcheel erven bestaende in saeij ende weijlant een lopensaet ende een quartier, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Jan Gerit Peeters aen d'een sijde, ende Adriaen Goijaerts aen d'ander sijde, streckende metten eenen eijnde aende gemeijne straet, ende metten anderen aen de erve Jan Willem Adriaens, ende eijntelijck noch het derde part, onbedeelt inden timmer van seeckere schuere staende op de erffenisse van d'voorn cooper, ende heeft etc., gelovende etc., ende allen commer etc., pro ut in forma, vuijtgenomen dat d'voorn cooper hier vuijt jaerlijcx gelden sal ses a seven duijten chijns aenden Rentmeester Boucholt te voldoen, sonder argelist, actum et scrabini ut supra (1665)Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832