Menu

Documenten

Document R-1665-14-8013-281r

Cornelis, Jan, Marten, Pauwels ende Geertruijt gebroederen ende sustere kinderen van wijlen Jan Jan Rondens, daer moeder aff was Gijsberta Pauwels Jan Mattheeus allen voor hen selven ende Jan Gijsbert Cauwenberch als momboir, ende d'voirs. Cornelis noch als toesiender over de onmondige kinderen van wijlen Maria Jan Jan Wagemaeckers, daer vader aff is Willem Jan Jan Rondens, hebben naer voorgaende consent ende decreet van de heeren drossaert ende schepenen wettelijck ende erffelijck vercocht, ende midtsdesen overgegeven ende opgedragen, aen ende ten behoeve van Sr. Martinus vander Burcht, president schepen, seeckere weije een loopensaet ende een quartier, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als deselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt de Hasselt t'eijnden de Langhstraet, aldaer tusschen erffeniss Jan Geritssen Cock oost, de gemeijne heijde west, ende oock aenden suijdeneijnde, streckende metten noordeneijnde aende erve van Adriaen Jan Goijaerts, Item noch een parcheel erven bestaende in saeijlant ende eenige moer een lopensaet ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen Jan Gerits Cock aen d'een sijde, ende de weduwe Jan Joost Hoeck aen d'ander sijde, streckende metten eenen eijnde aende erve Adriaen Jan Goijaerts, ende metten anderen eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij, soo sij seijden, ende hebben etc. gelovende d'voors. vijff eerste comparanten super se et omnia sua bona (op hen zelf en hun goederen), ende de momboirs super bona impuberum (op de goederen van de onvolwassenen), warandiam more solito (te waarborgen zoals gebruikelijk), ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. pro ut in forma sonder argelist, actum ut supra (xiii november xvi vijfentsestich) scabini vande Brouck, Hoosmans? et Brouwers.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832