Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1666-14-8014-15v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, alsoo Dingeman Cornelis Anthonis in houwelijcken staet versaemt ende gealieert is geweest met wijlen Catharina Jan Gerit Huijben aen wiens hij echtelijck geprocreert heeft een soontjen met naemen Jan out ontrent ses jaeren ende dat d'voors. Dingeman sich selven wederom in anderen houwelijck begeven soude met Petronella Sebastiaen Peters, soo soude den selven naer den lantrechte verobligeert wesen metten momboirs van sijnen voors. onmondigen sone te procederen tot behoorlijcke schiftinge ende affdeijlinge van alle ende ijegelijcke de goederen die hij metten voors: sijne overleden huijsvrouwe gemeen te besitten plach, ende bij haer metter doot ontruijmt ende naergelaten sijn, in welcken gevalle den voors: onmondigen kinde vuijt d'een helfte vandien sijnden moeten opgebracht ende gealimenteert werden, edoch geconsidereert dat daer geen erffgoet naergelaten is, als alleenlijck t'gerecht vijffdepart onbedeelt in een huijs metten aenstede daer aen liggende ende daer toe behoorende vier lopensaten, offte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aent Creijven, welcke vijffde part gepriseert is weerdich te sijn de somme van een hondert gulden, ende dat de meubele ende haeffelijcke goederen inden erffenisse bevonden, de passieve schulden daer aen affgetrocken wesende, bij tauxatie bevonde sijn niet meer weerdich te wesen als de somme van hondert acht en twintich gld: ende eenen stuijver monterende t'samen de somme van twee hondert acht en twintich gulden eenen stuijver, alles volgens den staet met prisatie ter secretarije berustende, t'welck voor d'een helfte ten proffijte van vs. onmondigen kinde soude bedragen de somme van een hondert veerthien gulden ende acht penningen waer vuijt want onmogelijck is den voors. onmondigen sone te connen opbrengen ende allimenteren, maer dat integendeel vandien geschapen soude wesen, dat aleer den selven tot den ouderdom gecomen soude sijn, omme bequamelijck sijnen cost te connen gewinnen, d'selve het vs. capitael int geheel, ende noch vrij meerder soude hebben verteert ende geconsumeert, omme twelck soo veel doenlijck is te prevenieren, soo sijn voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt in propre persoonen verschenen ende gecomen d'voors. Dingeman Cornelis Anthonis metter vs. Petronella Sebastiaen Peters sijne ondertrouwde bruijt ter eenre, ende Gerit Jan Gerit Huijberts, ende Embrecht Cornelis Anthonis als beedichde momboir ende toesiender over den vs, onmondigen sone ter anderen sijden, dewelcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen metten anderen in plaetse van affdeijlinge gemaect ende aengegaen te hebben seecker minnelijck ende vrindelijckcontract, accoird ende transactie, inder forme ende manieren hiernaer beschreven volgende, te weten dat de vs. eerste comparanten sullen hebben behouden ende erffelijck blijven possideren allen de vs. erffelijcke ende haeffelijcke goederen, active ende passive schulden, geene altoos geexempteert, midts dat de selve gehouden sullen sijn ende beloven midtsdesen den voor. onmondigen sone op te brengen ende te alimenteren in cost ende dranck cleeding ende reedinge, linnen ende wollen, sieck ende gesont, eerlijck ende tamelijck naer sijnen staet tot dat d'selven tot sijnen mondigen dage, houwelijck off andere geapprobeerden staet sal gecomen sijn, ende voorts daer bij te doen, soo ende gelijck getrouwe ouders betaemt, onder expresse conditien ende restrictien hier toe gedaen dat naer doode vande langstlevende vande eerste comparanten het vs. onmondich kint, met ende neffens de kinderen in desen aenstaenden houwelijck te procreeren egalijcken in capitatien ende hooft voor hooft, elcx even diep in allen schijn off d'selve van een ende den selven bedde waeren voorts gecomen ende geprocreert sullen deelen allen de ingebrachte t'sij roerende ofte onroerende goederen, mitsgaders oock de geconquesteerde ende aenbestorven goederen, sonder onderscheijt van wiens, ofte welckere sijde die gecomen sijn, ende dat daerenboven den voors. onmondigen sone voor vuijt den gemeijnen boedel sal genieten ende profiteren de somme van sessendertich guldens eens, alle welcke voors. poincten ende articulen d'voors. parthijen contrahenten beloven in alles naer te gaen ende te achtervolgen, sonder daertegens te connen doen, ofte gedoogen gedaen te werden, directelijck ofte indirectelijck noch oock in eeniger manieren, renuntierende derhalven op alle exceptien, relievementen, benefitien ofte verweren, die welck d'een off d'ander naermaels soude mogen ofte connen te stade comen, ende insonderheijt den rechte dicterende dat general sonder voorgaende speciale renuntiatie van geender weerden is verbonden daer vooren, te weten de eerste comparanten henne persoonen ende goederen hebbende ende vercrijgende ende de tweede comparanten de goederen vande voors. onmondigen sone onder voluntaire condemnatie, gelijck wij schepenen ondergenoemt deselve thaeren versoecken daerin te condemneren midtsdesen, sonder arglist actum 5 februarij 1666, scabini vander Burcht, van Pelt et Merenberch.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832