Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1666-14-8014-31v

Jan ende Cornelis, gebroederen sonen Gerit Jan Gerits Creijer, daer moeder aff was Anna Daniel Jochems voor hen selven alsmede instaende hen fort ende sterck maeckende voor Jochem onmondigen sone van Henrick Jochems, daer moeder aff was Niclaesken oock dochteren Gerit Creijers ende wijlen Anna voorn:, metten selven Jochem alhier mede present hebben met consent ende decreet van heeren drossaert ende schepenen van Tilborch ende Goirle wettelijck ende erffelijck vercocht ende midtsdesen overgegeven ende opgedragen, aen ende ten behoeve van Christoffel Willem Leemans de helft bedeelt in seeckere huijsing te weten het voorhuijs metten solder scheijdende op den middelweecht tusschen het voors. voorhuijs ende het achterhuijs competerende de kinderen Jan Michiels van Nederpelt, welcken middelweecht halff bij d´voorn. cooper, ende halff door de kinderen Jan Michiels van Pelt voornt: sal moeten werden onderhouden, metten gronde van dien, ende erfenisse daer aenliggende ende daer toebehorende drij quartier ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als d´selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt aent Creijven, aldaer tusschen erffenissen, Jan Peter Cornelis Meeus aen d´een sijde suijtwaerts, de kinderen Jan Michiels van Pelt aen d´ander sijde noortwaerts ende oock aen westen eijnde, streckende metten oosteneijnde aende gemeijne straet, ende hebben etc., gelovende etc., ende allen commer etc., pro ut in forma, uijtgenomen dat den cooper hier vuijt jaerlijcks gelden sal twaelff penningen chijns aen den rentmeester Boucholt te voldoen, ende sijn mede gecompareert d´voorn. Gerit Jan Gerits Creijer ende Henrick Jochems die alvoorens ten behoeve van henne voors. kinderen hebben affgegaen de tocht ende recht ende actie hen van tochtwegen inde voors. erve competerende ende wijders sijn noch gecompareert Adriaen ende Matthijs gebroederen soonen wijlen Jan Gerits Creijer die hen als ... hebben verobligeert voor allen verhoolen commer, calangie ofte aentael, die sich naermaels op de voorschreve soude mogen comen te openbaren, gelovende ... ijeder als schuldenaer principael super se et omnia sua bona habita et habituda (op zich en zijn goederen, hebbende en verkrijgende) daer vooren te responderen ende inne te staen, die soo ... voors. gelijcke vercooper en d´voors henne borgen van dese henne borgtochten altoos ... ende schadeloos te houden, sonder arglist, actum 12 maert 1666.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832