Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1666-14-8014-36r

Jan Corstiaen Janssen heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen, aen ende ten behoeve van Jan Gijsberts vande Loo, een parcheel erven bestaende in saeij ende weijlant een lopensaet ende dertich roeden, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt aen de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse, Jan Jan Willems aen d'een sijde oostwaerts, ende Jan Gerits aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten suijden eijnde aende erve van Adriaen Jan Goijaerts, ende metten noorden eijnde aende gemeijne straet, ende heeft etc., gelovende etc., ende allen commer etc., pro ut in forma, vuijtgenomen dat den cooper hier vuijt jaerlijcx gelden sal vijff ofte ses duijten pachts, eertijts .... van Tilborch, ende alsnu betaelt wordende aen den rentmeester vande geestelijcke goederen des quartier van Oisterwijck, sonder argelist,
Actum 18 meert 1666, scabini Meerberch et Hoofmans,

Verclaeren parthijen de cooppenningen te bedragen vier honderd gulden die den cooper bekende ten vollen ontfangen te hebben den 3 meij 1667.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832