Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1666-14-8014-36v

Jouchum Cornelissen de Beir ende Niclaes Gerit Niclaes als beedigde momboir ende toesiender over de vijff onmondighe kinderen wijlen Willem Cornelissen de Beir, daer moeder aff is Peterken Gerit Niclaes hebben met consent ende decreet van de heeren drossaert ende schepenen van Tilborgh ende Goirle wettelijck ende erffelijck vercocht, ende mits desen overgegeven ende opgedragen, aen ende ten behoeve van Cornelis Cornelissen de Beir wettelijck een parcheel saeijlants een lopensaet ofte daer omtrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaempt den Hasselt aende Langstraet, aldaer tusschen erffenissen d'voors cooper aen beijden sijden, streckende metten eenen eijnde aen de erve van Goijaert Jan Anthonis ende metten anderen eijnde aende gemeijne straet, Item noch een parcheel saeijlants drije quartier ofte daer omtrent begrijpende, gelegen binnen de prochie ter plaetse voors. aldaer tusschen erffenissen Gerit Willems Veramelvoirt noortwaerts ende oock aenden westeneijnde, d' voorn cooper suijtwaerts, streckende metten oosteneijnde aende gemeijnde straet, ende eijndelijck noch een parcheel weilants een loopensaet ofte daer omtrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie etc. plaetse voorn. aldaer tusschen erffenissen, d'voorn cooper aende eene sijde, de weduwe Jan Janssen de Heerd aen dandere sijde, streckende metten eenen eijnde aen de erve van d'voorn Veramelvoirt, ende metten ander eijnde aen de gemeijnde straet, ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, vuijtgenomen dat den cooper hier vuijt jaerlijcx gelden sal eenen duijt chijns aen ... tot Oosterwijck te voldoen, wijders compareerd d'voorn Peterken Gerit Claes .. alvorens ten behoeve van haere gelijcke kinderen affgegaen heeft de tochten, recht ende actie haer van tocht ..., voorn goederen competerende, sonder arglist, actum 26 maart 1666.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832