Menu

Documenten

Document R-1666-14-8014-58r

Martinus van der Burcht president schepen heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen aen ende ten behoeve van Jan Gerit Peter Cocken een parcheeltje weijlandts anderhalff lopensaet ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaempt aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse d'voorn. cooper aen d'een sijde, ende de gemeijnte aen d'ander sijde, ende oock d'een eijnde, streckende metten anderen eijnde aende erve Adriaen Jan Goijaerts, sijnde los ende vrij, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma sonder argelist actum 5 julij 1666, scabini van Pelt et relatu Huttens.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832