Menu

Documenten

Document R-1666-14-8014-63

Alsoo tusschen Denis Henrick Denis Henrick Wouterssen als getrouwt hebbende Cornelia dochter wijlen Cornelis Jan Anthonis Smolders die weduwe was van wijlen Henrick sone Laureijs Jan Bartouls ter eenre, ende de voors. Laureijs Jan Bartouls, met Anthonissen den sone wijlen Cornelis Jan Anthonis Smolders voors. als mette heere geordonneerde momboir ende toesiender over Jannen, Adriana, ende Niclaesken broeder ende susteren onmondige kinderen Henrick ende Cornelia voorgenoemt ter andere sijde tot voorcoming van alle twist ende tweedracht die naermaels tusschen d'voors. Denis ende sijne kinderen door hem aende voors. Cornelia in dese haere tweede houwelijck te verwecken ende de voors. haere voorkinderen soude moge opstaen ende gerijsen, nopende het versterff der erffelijcke goederen door wijlen d'voors. Cornelis Jan Anthonis Smolders, Niclaesken sijne huijsvrouwe ende Jannen haerluijden beijde sone metten doot ontruijmt ende naergelaten, op de 13 meert 1636 voor schepenen alhier bij maniere van scheijding ende deijlinge, seecker contract is gemaect ende aengegaen, waer bij aen d'voors. Denis, ende sijne voors. huijsvrouwe haer leven lanck gedurende verscheijdene erffgoederen ter tochte gelaeten waeren, ende waer d'voorn. Cornelia op den tweeden junij lestleden desen werelt sijnde comen te overlijden tusschen d'voorn. Denis ende sijne kinderen door hem aen selve Cornelia geprocreert ter eenre, ende haere voors. voorkinderen ter andere sijde over de vruchten vande voorgemelte tochtgoederen alreede proces ende geschil was was ontstaen, ende dat geschapen was deselve questie tot meerdere verwijdering ende groote verbittering van parthijen te comen, soo ist dat omme t'selve te prevenieren, ende in plaetsvan processen ende geschillen, lieffde ende vrienschap, tusschen broeders, swagers ende susters te ..., ophuijden daer deses voor schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt in eijgene persoone sijn gecomen ende gecompareert Gerit Jan Anthonisse als man ende momboir van Cornelia sijne huijsvrouwe ende Herman Peter Jan Hermans van Heijst als man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe gesusteren, dochters van Denis ende wijlen Cornelia meergenoemt, soo voor hen selve, als vervangende hen fort ende sterckmaeckende voor d'selven Denis henne schoonvader, in der qualiteijt ter eenre ende Corstiaen Sebastiaen Smitten als man ende momboir van Adriana sijne huijsvrouwe, soo voor sijn selve als mede vervangende ende instaende voor Jannen sijnen swager mitsgaders noch als momboir over Henrick onmondige soon wijlen Huijbert Wouter Anthonis Beris, daer moeder aff was Niclaeske metten selve Henrick alhier mede present, kinderen ende kintskint van wijlen Henrick Laureijs Jan Bartouls ende Cornelia voornoemt in der qualiteijt ter andere sijden, de welcke bebben bekent, bekennen mitsdesen, door ... tusschenspraack van goede manieren, nopende de ... het verlaten de voors. tochtgoederen, metten andere gemaeckt ende aengegaen te hebben, seecker minnelijck ende vriendelijck contract, accoord ende transactie, inde forme ende manieren hier naer beschreven volgende, te weten dat d'voorn Denis Hendrick Denis sal genieten ende blijven behouden alle de corenschaeren gestaen hebbende, ofte noch staende opde ... tochtgoederen die onder Tilborch gelegen sijn ende verder niet, mits dat den voors. Denis sal gehouden sijn daer aff dorpslasten te betaelen tot dat deses incluijs, mitsgaders oock allen de doot schulden ende andere van wijlen de voorn. Cornelia, sonder dat de tweede comparant daer over eenichsints sullen worden gemaent ofte gemolesteert in eenige maniere t'sij in recht, ofte daerbuijten, ende beloven daerenboven de voorn. eerste comparanten aende tweede comparanten binnen veerthien eerstcomende daegen precijs te betaelen de somme van twintich guldens eens, ende belangen de verdere erffgoederen waer ofte op wat plaetse gelegen geene altoos vuijtgescheijden mitsgaders oock de hueren van de portie in seecker stuck hoijlandts gelegen onder Walbeeck, sullen de tweede comparanten datelijck tot hunne proffijte aanveerden, mits daer aff oock dorpslasten betaelende buijten costen van eerste comparanten, gelijck oock de tweede comparanten, soo haef de vruchten van de voorn. saijlanden door voorn. Denis sullen sijn getrocken neffens datgene die alreeds mochten ... sijn, insgelijcx datelijck aenveerden sullen, alle welcke voorn. poincten ende articulen de voorn. pathijen contrahenen ende beloven tot alletijden onverbroken van hen te reserveren ende in alles van waerden te houden ende doen houden sonder eenich wederseggen renuntierende tot de eijnde op alle costume beneficien ofte ... ten contrarie, verbindende daer vooren henne respective persoone ende goederen soo roerende als onroerende present ende toecomende onder voluntair ..., gelijck wij schepenen ... midtsdesen, sonder argelist, actum 30 julij 1666. Scabini Merenberch et van Staeckenborch.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832