Menu

Documenten

Document R-1666-14-8014-65

Compareerden voor schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt Niclaes soone wijlen Daniel Adriaen Gerit Vrancks ter eenre, ende Willem sijne broeder ter andere sijde, de welcke hebben bekent bekennen ende midtsdsesen metten andere eene erffmangeling aengegaen te hebben van naervolgende parchelen van erffenisse inde forme ende maniere naerbeschreven volgende,

Overmits de welcke d'voorn. Niclaes van de voorn. Willem sijne broeder sal hebben, behouden ende erffelijck possideren, seeckere huijsinge metten gronde ende erffenissen daer aenliggende ende daer toe behoorende anderhalff loopensaet ofte daer omtrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als deselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenissen Jan Gerit Smolders d'een sijde, ende Peter Jans de Beir d'andere sijde, streckende metten eene eijnde aen de erve Laureijs Gerits van Doremael, ende metten andere eijnde aen de gemeijne straet, los ende vrij, vuijtgenomen dat d'voorn Niclaes hier uijt jaerlijcx gelden sal een mudde reductie rogh t welcke met vijff gulden s'jaers aen den H.Geest binnen den Bosch betaalt wort, Item een mudde reductie rogge tegen insgelijcx met vijff gulden aen de H. Geest van Oisterwijck wort voldaen, ende eijntelijck noch thien pen: chijns op St.Thomasdach tot Oisterwijck voorn., ende reserveert d'voorn Willem sijn, ende sijne huijsvrouw leven lanck het gebruick van camer inde voorn. huijsinge met twaelff roeden hoff t' eijnde den selve ... mits dat sij gehouden sullen sijn deselve camer en dack weechte ende wanden erffelijck te onderhouden, sonder deselve aen een ander te moge verhueren, ende

Waertegens d'voorn Willem vande voorn. Niclaes sijn broeder sal hebben behouden ende erffelijck besitten eene seecker saijlant twee loopensaeten ende drie quartier ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als deselve gelegen is binnen de prochie van Tilborh ter plaetse genaemt de Hasselt inde Langstraet aldaer tusschen erffenissen Willem Jan Peters aen d'een sijde noortwaerts, ende Peter Peter Michiel aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende oosteneijnde aende erve Gerit Willems Veramelvoirt, ende metten westeneijnde aende gemeene straet, los en vrij, ende hebben etc. ende geloven etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder arglist, actum et scabini ut supra (16 augustus 1666).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832