Menu

Documenten

Document R-1666-14-8014-71r

Adriaen Jan Goijaerts, heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen, aen ende ten behoeve van Jan Goijaert Janssen, seeckere huijsinge metten gronde vandien ende erffenise daer aen leggende ende daer toe behoorende vier lopensaeten ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als de selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Janssen vanden Meerberch aen d'een sijde suijtwaerts, ende Jan Corstiaen Jan Jacobs cum suis aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten westen eijnde aende erve Jan Gerit Cocken, ende metten oosten eijnde aende gemeijne strate, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, vuijtgenomen dat de voorn. cooper hier vuijt jaerlijcx gelden sal eenen stuijver een oirt winchijns op St. Stevensdach aende heer van Tilborch te voldoen, ende te gedoogen het wegen vande erve van d'voorn. Jan Corstiaen Jan Wouters, ter lengte als de timmeringe van sijnen huijse, sonder argelist, actum et scabini ut supra (22 september 1666).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832