Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1666-14-8014-83v

Kennelijck sij eenen ijegelijcke dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt in eijgene personen sijn gecomen ende gecompareert Jan sone wijlen Henrick Laureijs Spijckers, daer moeder aff was Cornelia dochtere wijlen Cornelis Anthonis Smolders, Corstiaen Sebastiaen Smitten, als man ende momboir van Adriana sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Henrick ende Cornelia voornt, voor hen selven, ende voors. Corstiaen noch als momboir, ende met hem Anthonis Wouter Anthonis Beris als toesiender respective over Henrick sone wijlen Huijbert Wouter Anthonis Beris, daer moeder aff was Niclaesken Henrick Laureijs Spijckers, metten selven Henrick alhier mede present, de welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen, metten anderen eene erffscheijdinge ende deijlinge gemaect ende aengegaen vande erffelijcke goederen hen mits het overlijden van voors. henne ouders aengecomen, ende dat inde vuegen, forme ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmits den welcken d'voorn. Jan den sone ten deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck possideren seecker huijsken metten gronde van dien, ende erffenisse daer aen liggende, ende daer toe behoorende, vier lopensaeten ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als denselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt den Hasselt inde Corte Straet, aldaer tusschen erffenisse Goijaert Jan Goijaertsen d'een sijde oostwaerts, ende d'voors. Jan met sijne erve denselven voorga.. gecompeteert hebbende, aen d'andere sijde westwaerts, streckende metten noordeneijnde aende erve Cornelis vanden Merenberch d'oude, ende metten suijdeneijnde aende gemeijne straet, ende eijntelijck noch de gerechte helfte bedeelt aende westensijde (metten gracht aende selve sijde die niet mede gemeten sal worden) in een parcheel erve genaemt de Laserije, int geheel vier lopensaeten ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn alst'selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Peter Adriaens de Beir aen d'een sijde oostwaerts, ende voorts rontsomme aende gemeijnte, los ende vrij, vuijtgenomen dat d'voorn. Jan hier vuijt jaerlijcx gelden sal drie stuijvers ende acht penningen winchijns, ofte wel soo veel min ofte meer als bevonden sal worden, aende heere van Tilborch op St. Stevensdach te voldoen, ende sal daerenboven noch gehouden wesen in egalisatie van cavelen binnen acht eerstcomende dage vuijt te reijken aen het loth Corstiaen Sebastiaen Smitten hier naerbedeelt de somme van vijfent'sestich car: guldens eens,

Waertegens Corstiaen Sebastiaen Smittens voornt. nomine uxoris ten deele bevallen is, ende sal denselve alsoo voor sijn portie hebben, behouden ende erffelijck possideren eerstelijck het seste part onbedeelt in een stuck hoijlants, int geheel sessendertich hont ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is inden Ambacht van Capel ontrent den ..., aldaer tusschen erffenisse ...., Item noch een hoijbeemdeke vier lopensaeten ofte daer ontrent groot sijnde, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt int Sprock aldaer tusschen erffenisse Jan Martinus aend'een sijde suijtwaerts, ende Jan Cornelis Peter Adriaens aend'ander sijde noortwaerts, streckende metten oosteneijnde aende Langedijck, ende metten westeneijnde aende stroom de Leije, ende eijntelijck noch een parcheel erve bestaende in beemt ende heijvelt twee lopensaeten ofte daer ontrent begrijpende gelegen binnen de prochie voors. ter plaetse genaemt d'Oude Nieuwe Velden, aldaer tusschen erffenisse de kinderen Jan Jans van Beurden, aend'een sijde noortwaerts, ende Jan Thielemans aend'ander sijde suijtwaerts, streckende metten westeneijnde aende Langedijck, ende metten oosteneijnde aende Oude Leije, sijnde respective los ende vrij, ende sal den voorn. Corstiaen daerenboven in vergelijckinge van cavelen ontfangen binnen acht eerstcomende daegen, precijs, eerst van het loth Jan der sone hier voorens bedeelt de somme van vijffent'sestich car: guldens eens, ende noch van het loth Henrick sone wijlen Huijbert Wouter Anthonis Beris hier naer ten deele bevallen, de somme van vijffentwintich guldens eens,

Ende waertegens d'voorn. Henrick, geassisteert met sijne voors. momboirs ten deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck besitten, ierst een parcheel saeijlandts genaemt Horkens Weijke, een lopensaet ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hasselt inde Corte Straet aldaer tusschen erffenisse Gijsbert Gerits van Gorp d'een sijde ende de gemeijne straet d'ander sijde, streckende metten eenen eijnde aende erve Gerit Jan Anthonissen ende metten andere eijnde aende erve Goijaert Jan Anthonis, Item noch een parchel saeijlants genaemt den Thijsacker twee lopensaeten ende een halff ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse de wed. Cornelis Janssen d'een sijde, ende Cornelis vanden Merenberch d'oude d'ander sijde, ende oock d'een eijnde, streckende metten andere eijnde aende erve Goijaert Jan Anthonissen voors. ende eijntelijck noch de wederhelfte bedeelt aende oostensijde inde acker genaemt de Laserije hier voorens int loth van Jan den sone naerder vuijtgedruckt, respective los ende vrij, vuijtgenomen dat de voors. Henrick sal gehouden wesen binnen acht eerstcomende daegen precijs in egalisatie van cavelen vuijt te reijcken aen het loth Corstiaen Sebastiaen Smitten hier voorens bedeelt, de somme van vijffentwintich guldens eens, voorts is geconditioneert dat ijder op sijn aengecavelde deel sal moeten gedoogen ende onderhouden de schouwen waterlaeten ende gebuerlijcke rechten, den welcke d'een ofte d'ander parcheel soude mogen subject sijn, ende hebben etc., gelovende etc., ende alllen commer etc., pro ut in forma, sonder argelist, actum et scabini ut supra (28 october 1666, scabini vanden Burcht et Huttenis).

Henrick sone wijlen Huijbert Wouter Anthonis Beris daer moeder aff was Niclaesken Henrick Laureijs Spijckers, geassisteert met Anthonis Wouter Beris ende Corstiaen Sebastiaen Smitten sijne momboirs, heeft wettelijck ende erffelijck vercocht, ende mitsdesen overgegeven ende opgedragen aen ende ten behoeve van Jan sone wijlen Henrick Laureijs Spijckers sijnen oom, de respective erffgoederen d'voorn. vercooper heden bij erffdeijling aengecomen pro ut in proc littris waertoe wert gerefereert, t'samen metten gerechticheijt van opgan: eijcken boomen gestaen voor het voors. parcheel saeijlandts geheijten Horkens Weijken, los ende vrij soo sij seijde ende heeft etc., gelovende etc., ende allen commer, pro ut in forma, sonder argelist, actum et scabini ut supra (28 october 1666, scabini vanden Burcht et Huttenis).

In de marge: Ontnaerdert door Niclaesken dochtere wijlen Huijbert Wouter Anthonis Beris daer moeder aff was Alijdt Peter Jan Hermans geassisteerd met Cornelis Wouter Anthonis Beris haeren momboir dese neffenstaende respective erffgoederen, promittens et obligans, pro ut in forma, sonder argelist actum 25 februarij 1667, scabini van Burcht et van Pelt.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832