Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1667-14-8014-133

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat op huijden dato deses voor ons schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt, in propre personen sijn gecomen ende gecompareert, Jacob ende Herman gebroederen sonen wijlen Peter Jan Hermans van Heijst, daer moeder aff was Cornelia Jacob Anthonis Pulskens voor hen selven ende noch bij vuijtcoop op den 27 februarij 1662 vercregen hebbende van Jan Jan Goijaert Melis de jonge nomine uxoris het vijffde part inde helfte vande naerbeschreven goederen, Daniel Adriaenssen van Beurden, als man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe, Cornelis Wouter Anthonis Beris als momboir ende voorn. Jacob noch als toesiender over de twee onmondige kinderen van wijlen Huijbert Wouter Anthonis Beris, daer moeder aff is Alijd dochtere wijlen Peters ende Cornelia voornoemt, ende alsnu getrouwt met Peter Jan Goijaert Melis, metten selve Alijd ende Peter alhier present, mitsgaders Sr. Martinus vander Burcht president schepen als gecozen momboir indesen over Maria alsnoch minderjarich sijnde, dochtere wijlen Jan Jan Goijaert Melis, daer moeder aff was Elisabeth alle gesusteren dochteren van wijlen Peter Jan Hermans van Heijst ende Cornelia Jacob Anthonis Pulskens meergenoemt, die welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen metten anderen eene erffelijcke scheijdinge ende deijlinge gemaect ende aengegaen te hebben vande naervolgende erffgoederen hen mits het overlijden van henne voors. ouders aengecomen inden forme ende manieren naer beschreven volgende,

Overmidts denwelcken d'voors. Herman den sone te deele bevallen is, ende sal denselve alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck besitten, ierstelijck seeckere huijsinge ende schuer metten gronde van dien, ende tot dien alnoch de gerechte helfte van aenstede, aende westensijde afftepalen, int geheel ses lopensaten ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als d'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Elias Verwers aen d'een sijde westwaerts, ende waer beneffens dese helfte affgepaelt sal werden, ende Laureijs Peters van Doremael aen d'andere sijde oostwaerts, streckende metten suijden eijnde aen de gemeijne straet ende metten noorden eijnde aende erve van Peter Peter Michiels cum suis, los ende vrij vuijtgenomen dat d'voors Herman hier uijt jaerlijcx gelden sal twaelff penningen chijns aen d'heere van Tilborch op St. Stevensdach te voldoen, ende sal daer en boven alnoch gehouden wesen in vergelijcking van cavelen contant ten proffijte van den gemeijnen sterffhuijse vuijttereijcken de somme van twee hondert ende vijfftich guldens eens,

Waertegens d'voorn. Sr. Martinus van Burcht president schepen ten behoeve van voors. Maria onmondige dochtere wijlen Jan Jan Goijaert Melis, ende Lijsbeth Peter Jan Hermans voornt: voor d'een helfte, ende de voors. Jacob ende Herman, vuijt crachte van d'voors vuijtcoop voor d'ander helfte ten deele bevallen is, ende sullen deselve alsoo voor haere portie tesamen hebben, behouden ende erffelijck possideren, ierstelijck seeckere schuer metten gronde van dien ende den timmer van het schop gestaen op het lot van Peter Jan Goijaert hier voorens bedeelt om t'selve voor halff april eerstcomende te ruijmen, ende tot dien alnoch de wederhelfte vande voors. aenstede aende eenen sijde aff te paelen beneffens erffenisse Laureijs Peters van Doremael, naer de ... het voorgaende lot Herman den sone te deele bevallen geexpresseert, los ende vrij vuijtgenomen dat de selven in vergelijcking van cavelen verbonden sullen wesen aen het lot Jacob den sone hier naer bedeelt contant vuijttereijcken de somme van vijftich guldens eens,

Waertegens Daniel de swager nomine uxoris te deele bevallen is, ende sal deselve alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck besitten, ierstelijck een parcheel erven geheeten de Leegeweije drie lopensaten ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Peter Marten Peters aen d'een sijde suijt waerts, Peter Jan Goijaert Melis nomine uxoris metten momboirs van twee onmondige kinderen Huijbert Wouter Anthonis Beris met hen loth hiernaer bedeelt aen d'ander sijde noort waerts, streckende metten oosten eijnde aende erve van Cornelis Gerits van Beurden, ende metten westen eijnde aen het naervolgende parcheel, ende eijntelijck noch een parcheel saeijlants genaemt Petersoomacker, drie lopensaten ofte daer ontrent begrijpende nochtans etc., gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Willem Jan Peters aen d'een sijde noortwaerts ende Jan Jan Daniels aen d'ander sijde suijt waerts, streckende metten oosten eijnde aen het voors. parcheel, ende metten westen eijnde aende erve van Peter Peter Michiels, los ende vrij, vuijtgenomen dat d'voorn Daniel hier uijt in egalisatie van cavelen contant sal moeten vuijtreijcken aen het loth Jacob den sone hiernaer te deele bevallen de somme vijffentseventich car: guldens eens,

Waer tegens d'voorn Peter Jan Goijaert Melis nomine uxoris metten momboirs van d'voorn. twee onmondige kinderen van wijlen Huijbert Wouter Anthonis Beris te deele bevallen ende sullen deselve alsoo voor henne portie hebben, behouden ende erffelijck possideren, een parcheel saeijlants ses lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Stockhasselt, aldaer tusschen erffenisse Jan Adriaen Martens aen d'een sijde noortwaerts, ende het loth Daniel de swager hier voorens te deele bevallen aen d'ander sijde suijt waerts, streckende metten oosten eijnde aen de gemeijne straet, ende metten westen eijnde aende erve van Jan Janssen de Beir, los ende vrij, vuijtgenomen dat d'voorn. Peter ende de momboirs van voorn. twee onmondige kinderen hier uijt in egalisatie van cavelen contant aen het naervolgende loth Jacob den sone te deele bevallen sullen moeten vuijtreicken de somme van vijffentwintich guldens eens,

Ende waer tegens Jacob den sone te deele bevallen ende sal denselve alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck possideren, ierstelijck de viervijffde gedeelten onbedeelt in een parcheel saijlants geheeten het Hoogh, waerinne de H: Geest van Tilborch het resterende een vijffdepart competerende is, int geheel vijff loopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse, Jan Adriaen Martens aen d'een sijde westwaerts, Peter Marten Peter Cornelis aen d'ander sijde oostwaerts, streckende metten noordeneijnde aende erve van de weduwe mr. Herman de Roij, ende metten suijden eijnde aende erve van Jan Adriaen Martens ende dit metten gerechticheijt van te wegen over de erve van d'voorn. Jan Adriaen Martens ende eijntelijck noch een parcheel erven bestaende in saeijlant ende ..., ander halff lopensaten, ofte daer ontrent groot sijnde gelegen binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse Goijaert Jan Anthonis aen d'een sijde noorwaerts ende de gemeijnte aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende metten oosteneijnde aen de gemeine straet, ende metten westen eijnde aende erve van Jan Cornelissen de Beir de jonge, los ende vrij, ende sal alnoch in egalisatie van cavelen ontfangen eerst van het loth Jacob ende Herman de soonen met het onmondich kint van wijlen Jan Jan Goijaert Melis hier voorens bedeelt de somme van vijftich guldens eens, Item noch van Daniel sijne swager de somme van vijffentseventich guldens eens, ende eijntelijck noch van Herman sijne broeder de somme van vijffentwintich guldens eens, t'samen importerende ter somme van een hondert vijftich guldens capitael, respective hier voorens in ijeder loth naerder geexpresseert,

Ende is wel expresselijck tusschen d'voorn parthijen condividenten geconditioneert ende ondersproocken dat sij luijden malcanderen sullen moeten wegen ende stegen ter naester velden ende ter minsten schade, als oock te gedoogen het wegen der gener die met rechtswegen daer over behooren, mitsgaders dat ijeder op sijn aengecavelde deel sal moeten gedoogen ende onderhouden alle schouwen, waterlaten, wegen stegen ende nabuerlijcke rechten de welcke d'een ofte d'ander parcheel soude mogen subject wesen, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer calangie ofte aentael hier voorens niet benoemt malcanderen affte dragen, ende aff te doen t'eenen mael ende reserveren de voorn. parthijen condividenten alnoch tsamen gemeijn ende onbedeelt drie besonderen parcheelen van erven bestaende in hoijbeemt ende heijbodem tsamen twintich loopensaten, ofte daer ontrent begrijpende respective gelegen in d'Oude Nieuwe Velden, Item noch een parcheel erven bestaende in hoijbeemt ende heijde anderhalff lopensaten gelegen ter plaetse als voor, Item noch eenen heijbodem gelegen in de Vosbergen respective binnen Tilborch, ende eijntelijck noch eenen heijbodem twee lopensaten gelegen onder de Heerlijcheijt van Venloon, ter plaetse genaemt de Galchoeck alles sonder ..., actum 4 febr 1667, scabini vande Burcht et van PeltZoeken in website: De Hasselt voor 1832