Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1667-14-8014-140v

Adriaen Cornelis Peter Stevens heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen, aen ende ten behoeve van Sijmon Peter Willems Veramelvoirt, een parcheel saeijlants een halff lopensaet, ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt het Creijven, aldaer tusschen erffenisse d'voorn. cooper aen deen sijde westwaerts, ende de weduwe Gerit Cornelis Peters aen dandere sijde oostwaerts, streckende metten suijden eijnde aende erve Peter Gerit Cornelis, ende metten noorden eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij, ende heeft etc., gelovende etc., ende allen commer etc., pro ut in forma, actum 17 febr. 1667.

De cooppenn soo parthijen verclaeren 49-0-0
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832