Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1667-14-8014-151v

Pauwels Hermans van Heijst heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen, aen ende ten behoeve van Cornelis Henrick Bernevelts een parcheel saeijlants veerthien ofte vijffthien roeden, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse d'voorn. cooper noort ende suijtwaerts, de weduwe Joost Hoirevoirts oost, ende voorn. vercooper west, los ende vrij, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, ende tot meerder affeurantie van d'voors. cooper, soo is wijders noch gecompareert Gerit Herman Jans die sich als borge ende cautionaris heeft verobligeert voor allen commer, calangie ofte aentael die sich naermaels op de vs. erve soude mogen comen te openbaeren, gelovende super se et omnia sua bona habita et habenda (op zich en zijn goederen, hebbende en verkrijgende) als schuldenaer principael daer vooren te responderen ende inne te staen, dies etc. pro ut moris et stili, sonder argelist, actum 26 februarij 1667, scabini vander Burcht et van Pelt.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832