Menu

Documenten

Document R-1667-14-8014-152r

Daniel Adriaenssen van Beurden als man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe dochtere van wijlen Peter Jan Hermans van Heijst, heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen, aen ende ten behoeve van Jan Gijsberts vande Loo een parcheel saeijlant drie lopensaten ende achthien roeden metten maete begrijpende, gelegen binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Willem Jan Peter Vrancken aen d'een sijde noortwaerts, ende Jan Jan Daniels van Beurden cum suis aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende metten oosten eijnde aende erve van d'voorn. vercooper, ende metten westen eijnde aende erve van Peter Peter Michiels, ende dit mette gerechticheijt vante wegen over de aenstede ende erffenisse van Herman Peter Jan Hermans cum suis, als oock te gedogen het wegen als van outs, ende voorts inder vuegen ende manieren als de deijlinge tusschen de kinderen van wijlen Peter Jan Hermans voornoemt daer van mentie is maeckende, los ende vrij, soo hij seijde, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer pro ut in forma, actum et scabini ut supra (1 meert 1667).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832