Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1667-14-8014-160v

Ego Gijsbert de With borgemeester deser heerlijcheijt, als man ende momboir van Niclaesken sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Anthonis Smolders, heeft wettelijck ende erffelijck vercocht ende midtsdesen overgegeven ende opgedragen, aen ende ten behoeve van Maria Adriaen Somers, weduwe van wijlen Anthonis Henrick Jan Wouters, ende haer gelijcke kinderen daer vader aff was d'voorn. Anthonis, twee lopensaeten vijffenveertich roeden ende thien voeten saeijlandts aff te paelen aende noordensijde, mitsgaders noch, aen ende ten behoeve van Cornelis Henrick Bernevelts een lopensaet vijffentwintich roeden saeijlandts aff te paelen aende suijdensijde, respective in eenen ackerlandts vier lopensaeten twintich roeden ende thien voeten metter maete begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse d'voorn. Bernevelts waer beneffens sijne portie aff gemeten sal worden, aen d'een sijde suijdwaerts, ende Cornelis Adriaen Aert Fiers waer beneffens de portie vande voors. weduwe ende kinderen affgepaelt sal worden aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten oosteneijnde aende erve vande weduwe ende kinderen Laureijs Martens cum suis, los ende vrij, soo hij seijde, ende heeft etc. gelovende etc.ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum 15 meert 1667, scabini vande Burcht et Scholt.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832