Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1667-14-8014-167

Maria Jan Hermans van Heijst, huijsvrouw van Jacob Adriaen Crillaerts, geassisteert met Adriaen meerderjarigen voorsone Jacob Adriaen Crillaerts voors. daer moeder aff was Elisabeth Baltus, voor hen selven, ende meede instaende, hen fort ende sterck maeckende voor voors. Jacob Crillaerts ende de gelijcke nakinderen van d'selve Jacob, verweckt bij d'voorn. Maria, in dier qualiteijt als erffgenaemen van wijlen Adriana Jan Hermans van Heijst, hebben wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen, aen ende ten behoeve van Jacob ende Herman gebroederen sonen wijlen Peter Jan Hermans van Heijst, de gerechte helfte onbedeijlt in een parcheel saeijlants int geheel, twee lopensaten ende twintich roeden, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Gijsbert Janssen vande Loo aen d'een sijde westwaerts, ende het onmondich kint wijlen Jan Goijaert Melis cum suis aen d'ander sijde oostwaerts, sterckende metten noorden eijnde aende erve van Jan Anthonis Peter Michiels ende metten suijden eijnde aende erve van Herman Peters van Heijst voors. ende dit mette gerechticheijt van te wegen als oock te gedoogen het wegen als van outs, los ende vrij soo sij seijden, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc., pro ut in forma, sonder argelist, actum 13 april 1667, scabini vander Burcht et Huttens.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832