Menu

Documenten

Document R-1667-14-8014-208v

Jan Denis Martens heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen, aen ende ten behoeve van Jan Gerit Peter Cocken, een parcheeltien saeijlants een lopensaet, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse, d'voorn. cooper aen d'een sijde noortwaerts, ende de weduwe Laureijs Martens aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende metten oosteneijnde aende gemeijne straet, ende metten westen eijnde aende erve van de weduwe Cornelis Janssen Creijer, los ende vrij, soo hij seijde, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum 13 junij 1667, scabini vande Burcht et relatu van Pelt.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832