Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1667-14-8014-232r

Sebastiaen, Elisabeth ende Willemken cum tutoribus broeder ende susteren sone ende meerderjarige dochteren wijlen Jan Joost Willems de Beir, daer moeder aff was Adriana Adriaen Vrancken, Jan, Pauwels ende Mechlina gebroederen ende sustere sonen ende dochtere wijlen Jan Jan Joost Willems de Beir daer moeder aff is Angela Pauwels Jan Matheeus metten selve Angela alhier mede present, Maria Jan Joost Willems de Beir weduwe van wijlen Laureijs Reijnier Joosten, met Jan ende Gijsbert haere sonen, ende Hendricxken haere meerderjarige dochtere cum tutore mitsgaders Gerit Gijsberts van Ierssel als getrouwt hebbende Margrieta oock dochtere Maria ende wijlen Laureijs voornoemt, Jan sone wijlen Adriaen Jan Joost Willems de Beir, daer moeder aff is Willemijna Jan Leijten, metten selve Willemijna alhier mede present alle voor hen selven, ende d'voorn: Sebastiaen noch als beedichde momboir, ende Jan Adriaen Leijten als toesiender over de twee onmondige kinderen wijlen Adriaens ende Willemijna voornt: hebben indier qualiteijt, naer voorgaende consent ende permissie vande heeren drossaert ende schepenen van Tilborch ende Goirle, wettelijck ende erffelijck vercocht, ende midtsdesen overgegeven ende opgedragen aen ende ten behoeve van Gerit Gijsberts van Ierssel voornoemt hennen mede erffgenaem seeckere huijsinge ende schuere metten gronde vandien, ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende vier lopensaten ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als d'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt de Hoeven aenden Herstal, aldaer tusschen erffenisse, de weduwe Cornelis Mathijs Janssen van Gorp aen d'een sijde noortwaerts, ende de gemeijne straet aen d'ander sijde suijtwaerts, ende oock aenden westen eijnde, streckende metten oosten eijnde aende erve van Joost Peter Leenhouwers, los ende vrij, soo sij seijden, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, vuijtgenomen dat den cooper sheeren schouwen waterlaten ende gebuerlijcke rechten sal moeten onderhouden, ende sijn alhier mede gecompareert d'voorn. Angela Pauwels Jan Matheeus ende Willemijna Jan Leijten die alvoorens ten behoeve van haere respective kinderen affgegaen hebben de tochte recht ende actie haer van tochtswegen inde vs. huijsinge ende aenstede competerende, sonder argelist, actum 9 september 1667, scabini Scholt et Versteech.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832