Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1667-14-8014-234v

Jan Adam Franssen als last ende procuratie hebbende van Daniel Joost Daniels woonende onder het district van sijne Conincklijcke Majesteijt van Hispaijnen, vuijt wijsens der acte daervan op den 10e september 1667 voor den notaris Hendr: Sebastiani ende seeckere getuijgen binnen de heerlijcheijt Poppel residerende, verleden ende gepasseert, ons schepenen verthoont ende voorgelesen, heeft in dier qualiteijt wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen, aen ende ten behoeve Michiel ende Peter gebroederen soonen wijlen Daniel Adriaens, eerstelijck een parcheel erven een lopensaet, of daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aende Postelstraet, aldaer tusschen erffenisse, d'voorn. Peter oist, ende d'voors. Michiel suijt ende westwaerts, ende Peter Borgers noortwaerts, ende eijntelijck noch een watervenneken inder vuegen grooten ende manieren als t'selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse vs., aldaer tusschen erffenisse, d'voorn. Michiel oist, de gemeijnte west, Peter Jan Sijmons suijt ende d'voorn. Peter Daniels noortwaerts, ende dit mette gerechticheijt vante wegen als van outs, los ende vrij, ende heeft in dier vs. qualiteijt ende uijt crachte als voor daer op volcomentlijck etc., gelovende etc., ende allen commer etc. prout in forma, sonder argelist, actum 12 september 1667, scabini Versteech et relatu Scholt.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832