Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1667-14-8014-244v

Niclaes sone wijlen Daniel Willemssen van Heijst daer moeder aff is Anna Jan Niclaes Sijmons mette selve Anna alhier mede present, Cornelis Adriaen Heijsten weduwaer wijlen Wouterken sijne gewesene huijsvrouwe, ende Cornelis Janssen de Beir, als man ende momboir van Catharina sijne huijsvrouw gesusteren dochteren wijlen Daniel ende Anna voornt. alle voor hen selve ende voorn. Niclaes noch als momboir over de acht onmondige kinderen wijlen Wouterkens voornt. daer vader aff is d'voors. Cornelis Adriaen Heijsten, mitsgaders den voors. gelijcke comparanten alnoch instaende hen fort ende sterck maeckende voor Jannen den oude, Jan de jonge, ende Willem gebroeders sonen wijlen Daniels ende Anna voornoemt, Item voor Huijbert Denis, als man ende momboir van Peterken sijne huijsvrouwe, Aelbert Niclaessen van Naemen als man ende momboir van Heijltken sijn huijsvrouwe, Jan Jans van Mijs als man ende momboir Anthonija sijne huijsvrouwe, Peter Adriaen Heijsten als man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe, Peter Embrecht Adriaen Jacobs als man ende momboir van Cornelia sijne huijsvrouwe, Item voor Maria weduwe wijlen Cornelis Janssen de Bont, ende Anna weduwe wijlen Gerit Cornelis Peter Gerits van Hooff, alle gesusteren dochteren wijlen Daniels, ende Anna meergenoemt, hebben inde voors. qualiteijt wettelijck ende erffelijck vercocht, ende midtsdesen overgegeven ende opgedraegen, aen ende ten behoeve van Henrick sone wijlen Huijbert Wouter Anthonis Beris, seeckere twee huijsingen neffens den andere gestaen met henne gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daertoe behoorende vier lopensaeten off daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als denselve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse de kinderen Jan Adriaen Jan Adriaens van Beurden aen d'een sijde suijtwaerts, ende de gemeijne straet aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten oosteneijnde aende erve de H: Geest van Tilborgh ende metten westeneijnde aende gemeijne, ende hebben in qualiteijt voorschreven daerop ten behoeve van d'voornoemde cooper volcomentlijck vertegen ende gerenuntieert in maniere in desen behoorlijck ende gewoonlijck sijnde, gelovende die voorschreven comparanten soo voor hen selve als van wege de voordere kinderen ende erffgenaemen indivisum ijeder als schuldenaer principael super se et omnia sua bona habita et habenda (op zich en zijne goederen hebbende en verkrijgende) de voorschreven huijsinge ende erve te vrijen ende waren soo recht is, ende dit vercoopen opdragen, vertijen ende affgaen altoos te houden ende doen houden voor goet, gestendich ende onverbreeckelijck van waerden, sonder eenich wederseggen, ende allen commer calangie ofte aentael daerinne wesende ofte naermaels comende den cooper aff te doen teenemael vuijtgenomen dat de voorn. cooper hiervuijt jaerlijcx gelden sal twee guldens twaelff stuijvers twee oirt ter saecke van acht lopen rogge aende H: Geest van Tilborch, Item eene gulden thien stuijvers aende kerck aldaer, ende noch eenen stuijver vijff penn: chijns aende heere deser Heerlijcheijt te voldoen, Item noch eene rente van twintich guldens s'jaers aent clooster van Nazareth tot Waelwijck te los met vier hondert guldens capitael, item noch eene rente van achtien guldens thien stuijvers aende weduwe wijlen Guilliam Doncquers te Bosch ter los met drie hondert dertich guldens capitael, ende eijntelijck noch eene rente van vijfthien guldens s'jaers aen Helias Doncquers ter los met drie hondert guldens capitael sonder meer, ende is mede gecompareert d'voornoemde Anna, weduwe Daniels voors. de welcke al vorens ten behoeve van haere gelijcke kinderen ende kintskinderen heeft affgegaen de tochte, recht, ende actie haer van tochtswege inde voors. goederen competerende, sonder argelist, actum 5 october 1667, scabini Huttens et Versteech.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832