Menu

Documenten

Document R-1667-14-8014-288v

Compareerde voor schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt Jan Jan Jacobs als universele erffgenaemen wijlen Lijsbeth Jan Jacobs sijne suster was, den welcken bekenden ende verclaerden in dier qualiteijt met Jan Jan Willem Adriaen Willems weduwnaer wijlen de voorschreve Lijsbeth finalijck overcomen, ende geaccordeert te sijn, nopende de successie vande goederen door deselve Lijsbeth metter doot ontruijmt in desen manieren, te weten dat d´voorn comparant desen aengaende van de voorschreven sijnen swager contant genieten soude de somme van dertich guldens eens sonder meer, welcke somme van dertich guldens d´voorschreven comparant bekenden ontfangen te hebben, waer mede den selven voorn. hem sijne oiren ende nacomelingen ten behoeve van d´voorn. sijne swager ende desselffs successeuren volcomentlijck heeft gerenuntieert ende gedesisteert op allen den goederendie de voors: sijne suster metten selven gemeen beseten ende gepossideert heeft ende bij haer metter doot ontruijmt ende achtergelaten sijn, geen altoos uijtgescheijden, sonder daer op nu offte naermaels ... mee te mogen pretenderen in eeniger manieren gelovende super se et omnia sua bona habita et habenda (op zich en zijn goederen hebbende en verkrijgende) d´voornoemde Jan Jan Willems ende sijne erven tot allen tijden van alle naermaninge te bevrijden costeloos, ende schadeloos te houden, sonder argelist, actum 31 december 1667.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832