Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1668-14-8015-109v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, dat op huijden date deses voor ons schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt, in propre persoonen sijn gecomen ende gecompareert, Jan sone wijlen Jochem Daniels, daer moeder aff is Heijltjen Jan Verwers, Peter Peter Jan Sijmons als man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe, mitsgaders Elias Jan Verwers als momboir ende Sr. Richard Versteech schepen als gestelden toesiender in desen over Anna ende Jenneken gesusteren ende alnoch onmondige kinderen van wijlen Jochem ende Heijltkens voornoemt, ende Jan Gerit Maes Geenen als momboir ende ... als toesiender over het onmondich kint van wijlen Henrick oock sone was wijlen Jochems ende Heijltkens voornoemt, die welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen metten anderen eene erffelijcke scheijdinge ende deijlinge gemaect ende aengegaen te hebben vande naer beschreven erffgoederen op hen mits het overlijden van henne voors. ouders gesuccedeert, ende dat inder forme ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmits der welcker d'voorn. Jan den sone te deele bevallen is ende sal denselven alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck besitten, de gerechte hellichte bedeelt aende suijden sijde wesende de keucken, scheijdende op den middelweecht vande huijsinge mette gerechte helfte bedeelt aende selve sijde vande aenstede int geheel een lopensaet ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als d'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt Creijeven, aldaer tusschen erffenisse Pauwels Denis aen d'een sijde suijtwaerts, ende Sebastiaen Henricx aen dander sijde noortwaerts, streckende metten oosten eijnde aen seeckeren voetpath, ende metten westen eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij, vuijtgenomen dat de vs. Jan in vergelijckinge van cavele uijtgereijckt heeft tot betalinge vande gemeijne schulden de somme van sevenenvijftich guldens ende thien stuijvers,

Waer tegens d'voorn. Peter Peter Jan Sijmons nomine uxoris te deele bevallen is, ende sal alsoo denselven voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck besitten, de wederhelfte vande vs. huijsinge aende noorden sijde wesende het achterhuijs met de gerechte helfte vande aenstede bedeelt aende selve sijde, in het voorgaende loth Jan den sone te deele bevallen naerder uijtgedruckt, los ende vrij, uijtgenomen dat d'vs. Peter in vergelijckinge van cavele uijtgereijckt heeft tot betalinge als voor de somme van vijffentwintich guldens thien stuijvers,

Waer tegens d'voorn. Anna ende Jenneken onmondige dochteren te deele bevallen is ende sullen deselve alsoo voor haere portie hebben behouden ende erffelijck besitten, een parcheel weijlants een lopensaet ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aent Creijven, aldaer tusschen erffenisse, Sebastiaen Henricx west, de kinderen Jan Gerit Cornelis oost, ende de gemeijne straet suijt ende noortwaerts, los ende vrij,

Ende waertegens d'voorsz: momboir ten behoeve van het onmondich kint van wijlen Henrick Jochem Daniels te deel bevallen is, ende sal deselve alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck possideren een parcheeltjen saeijlants een halff lopensaet ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voorsz:, aldaer tusschen erffenisse, de weduwe van Mr. Herman de Roij oost, de erffgenamen Sebastiaen Henricx west, ende seeckeren voetpath noort ende suijtwaerts, ende dit mette gerechticheijt van te wegen als van outs, los ende vrij,

Ende is wel expresselijck tusschen de voorsz: parthijen condividenten geconditioneert ende ondersproocken dat ijeder op sijn aengecavelde deel sal moeten gedoogen, ende onderhouden, alle schouwen waterlaten wegen stegen ende gebuerlijcke de welcke deen ofte dander parcheel soude mogen subject sijn, ende hebben etc. gelovende etc. pro ut in forma, ende allen commer calangie ofte aentael daerinne wesende ofte naermaels op deen ofte dander parcheel openbaerende beloven d'voorn: condividenten malcanderen te helpen affdragen ende aff doen, sonder argelist, actum 7 meij 1668, scabini vander Burcht et Versteech.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832