Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1668-14-8015-115v

Marten Denis Martens ende Peter Jan Peter Jacobs als beedichde momboir ende toesiender over de twee onmondige kinderen van wijlen Anna Denis Martens, daer vader aff is Peter Jan Peter Jacobs de jonge, hebben met consent ende decreet vande heeren drossaert ende schepenen alhier wettelijck ende erffelijck vercocht, ende midtdesen overgegeven ende opgedragen, aen ende ten behoeve van Jan Denis Martens seeckere schuere metten gronde vandien, ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende een lopensaet ende drie quartier, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als d'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaempt de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse, Willem Jan Peters aen deen sijde oostwaerts, ende gemeijne straet aen dander sijde westwaerts, streckende metten noorden eijnde aen seeckere waterlaet, die den cooper sal moeten onderhouden, ende metten suijden eijnde erve van dvoors. cooper, los ende vrij, ende hebben etc., gelovende etc., ende allen commer etc., pro ut in forma, ende is alhier mede gecompareert de voors. Peter Jan Peter Jacobs de jonge die als vorens ten behoeve van sijne gelijcke kinderen affgegaen heeft de tochte, recht ende actie hem van tochtwegen in de voors. schuere ende erffenisse competerende, sonder argelist, actum 18 meij 1668.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832