Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1668-14-8015-128v

Kennelijck sij eenen jegelijcken, dat op huijden date deses voor ons schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt in eijgener persoonen sijn gecomen ende gecompareert Michiel Daniel Adriaens, Joost Joost Daniel Adriaens, Frans Adam Frans, als man ende momboir van Cornelia sijne huijsvrouwe mitsgaders Alijd meerderjarich gesusterenende dochteren van wijlen Joost Daniel Adriaens voors. sijnde de voors. Cornelia geassisteert met Jan Jan Niclaes haeren gecozen momboir in desen, alle in dier qualiteijt als erffgenaemen wijlen Peter Daniel Adriaens, die welcke hebben bekent ende beleden, bekennen, ende belijden midtsdesen, metten anderen eene erffelijcke scheijdinge ende deijlinge gemaect ende aengegaen te hebben, vande naerbeschreven erffgoederen op hen mits het overlijden van d'vs. Peter Daniel Adriaens haeren gewesene broeder ende oom gesuccedeert, ende dat in der forme ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmidts der welcker d'voorn. Joost Joost Daniels Adriaens ten deele bevallen is, ende sal deselven alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck possideren, een parcheel erven bestaende in saeij ende weijlant anderhalff lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaemt aende Postelstraet, aldaer tusschen erffenisse, d'voors. Joost met sijne andere erve aen deen sijde suijtwaerts, ende Alijd de dochter met haere erve de selve hier naer ten deele bevallen aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten westeneijnde aen de erve van Frans Adam Frans, hem voor desen toebehoorende, ende metten oosteneijnde aende gemeijne straet, los ende vrij, Ende sal daerenboven alnoch in vergelijckinge van cavelen ontfangen van het loth Alijd de dochter hier naer te deele bevallen de somme van een hondert vijftich car: guldens, te betalen in deser manieren, te weten vijftich guldens contant, ende de resterende hondert gulden St. Jacob 1669 toecomende precijs sonder intrest, als wanneer de huere van dese goederen cesseren sal

Waer tegens d'voorn. Michiel Daniel Adriaens te deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck besitten, Ierstelijck een parcheel saeijlants anderhalff lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt aende Postelstraet, aldaer tusschen erffenisse, d'voorn. Michiel met sijne erve hem voorgaende toebehoort hebbende suijt, west ende noortwaerts, ende seeckeren waterlaet oostwaerts, ende eijntelijck noch een parcheel erven bestaende in saeijlant, weije ende vuijtgesteecken putten anderhalff lopensaten, ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse, Alijd de dochter met haere andere erve aen deen sijde oostwaerts, de gemeijnte aen d'ander sijde westwaerts, ende oock aende noorden eijnde, streckende metten suijden eijnde aende ere vande kinderen Niclaes Gerit Laureijs, los ende vrij, vuijtgenomen dat d'voorn. Michiel in egalisatie van cavele aen het loth Frans Adam Frans hiernaer bedeelt vuijtreijcken sal de somme van vijfenveertich guldens eens, te weten vijfthien guldens contant ende de resterende dertich guldens St. Jacob 1669 toecomende precijs sonder interest,

Waer tegens d'voorn. Frans Adam Frans nomine uxoris ten deele bevallen is, ende sal denselven alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck besitten een parcheel saeijlants een lopensaet ende drije quartier, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt aende Postelstraet, aldaer tusschen erffenisse Peter Anthonissen van Eethen aen deen sijde suijtwaerts ende oock aen den oosten eijnde, ende Jan Cornelis de Beir aen dander sijde noortwaerts, streckende metten westen eijnde aende gemeijne straet, los ende vrij, vuijtgenomen dat d'voorn. Frans hier vuijt jaerlijcx gelden sal een oirtjen chijns aen N. Eekelschot tot Oirschot te voldoen, ende sal tot dien alnoch ontfangen van het voorgaende loth Michiel Daniel Adriaens bedeelt de somme van vijffenveertich guldens eens, te weten vijfthien guldens contant, ende de resterende dertich guldens St. Jacob 1669 toecomende, mitsgaders alnoch van het loth Alijd de dochter hier naer te deele bevallen de somme van dertich guldens eens St. Jacob voors. precijs respective sonder interest,

Ende waertegens Alijd de dochter cum tutore te deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor haere portie hebben behouden ende erffelijck besitten seeckere huijsinge metten gronde van dien, ende erffenisse daer aenliggende ende daer toe behoorende derdalff lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'seve gelegen is binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt aende Postelstraet, aldaer tusschen erffenisse Joost Joost Daniels met sijne erve hem hier voorens op hodie ten deele bevallen aan deen sijde suijtwaerts, ende de weduwe Peter Sebastiaen Broeren aen dander sijde noortwaerts, streckende metten oosten eijnde aende gemeijne straet, ende metten westen eijnde aen seeckere waterlaet, los ende vrij, vuijtgenomen dat d'voorn. Alijd in egalisatie van cavele aen het eerste loth Joost Joost Daniels bedeelt vuijt reijcken sal de somme van een hondert vijftich gulden eens, te weten vijftich guldens gereet ende contant, ende de resterende hondert guldens St. Jacob 1669 toecomende, Item noch aen het voorgaende loth Frans Adam Frans te deele bevallen, de somme van dertich guldens eens St. Jacob voors. precijs sonder interest te voldoen,

Voorts is tusschen de voors. parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproocken, dat sij luijden malcanderen daer het van noode wesen mochte, sullen moeten wegen ende stegen ter naester velden ende minster schade, als oock dat ijeder op sijn aengecavelde deel sal moeten gedoogen ende onderhouden alle schouwen, waterlaten, wegen, stegen ende gebuerlijcke rechten die welcke deen ofte d'ander parcheel soude mogen subject sijn, doch aengaende allen verholen commer van chijnsen, renten ofte pachten hier voorens niet benoemt die sich naermaels op deen ofte d'ander parcheel of loth, soude mogen comen te openbaeren, beloven d'voorn, condividenten malcanderen te helpen affdragen ende aencoopen naer den recht vande Lande, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, ende reserveren de voorn. condividenten alnoch gemeijn ende onbedeelt allen de renten, obligatien, schepenen geloften ende door d'voorn. Peter Daniel Adriaens metter doot ontruijmt, ende alsoo d'voorn. Joost Joost Daniel Adriaens tot s'Hertogenbosch eenige penningen opgenomen heeft als te weten van Sr. Jacobus Huijgermans twee hondert vijftich guldens capitael, ende vande kinderen van N. Rosmalen twee hondert guldens capitael, ende dat dese capitale penningen ontrent een jaer interest verloopen sijn, voor de prompte voldoeninge vande selve capitale penningen als oock den jaerlijcxsen interest daer aff te vervallen de vs. Peter Daniel Adriaens bij sijnen leven sich selven als borg heeft geconstitueert, ende dat de vs, drie andere comparticipanten beducht sijn, of ... dat de vs. Joost tot decadentie quam te vervallen, ende desselfs goederen niet solvent en souden sijn, ons de voors. capitale sommen te connen voldoen ende betalen, dat alsdan de voors. crediteuren den achterstel aende voors. comparanten in qualiteijt als voor, ofte wel aen de voorschreven gehijpothequeerde goederen souden verhalen soo ist dat omme t'selve te prevenieren, ende dat sij comparanten dese goederen paisibelijck ende rustelijck souden blijven possideren, de voors. Joost heeff geconsenteert ende geaccordeert, soo hij doet midtsdesen dat die vs. drie andere comparanten sijn gherechte portie inde vs. renten schepenengeloften ende obligatien sullen inhouden voor soo veel de voors. capitale penningen metten interest comen te importeren, om de selve door de voors. drie comparanten aende voors. crediteuren te voldoen, Eijntelijck bekenden den voors. eersten, ende twee lesten comparanten aenden voors. Joost tweeden comparant uijt puere lieffde ende affectie die sij hem toedragende sijn te remitteren alsulcken sevenentsestich guldens capitael cum interestse als den selven Joost per schepene gelofte op den 29 januarij 1657 voor heeren schepenen van Tilborch ende Goirle ten behoeve van d'voorn. Peter Daniel Adriaens verleden heeft, sonder dienaengaende op de voors. somme d'eenige actie of pretentie meer te hebben ofte te behouden in eeniger manieren, consenterende oversulcx inde cassatie ende annullatie derselver gelofte, sonder argelist, actum 29 junij 1668, scabini van den Burcht et Schol.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832