Menu

Documenten

Document R-1668-14-8015-131v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, dat op huijden dato deses voor ons schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenoemt in propren persoonen sijn gecomen ende gecompareert, Gerit ende Jan gebroederen sonen wijlen Anthonis Cornelis Smolders daer moeder aff was Vijverken Gerit Adriaen Willems, mitsgaders Adriaen Jan Segers als man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Anthonis ende Vijverken voornt, den welcken hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen, metten anderen eene erffelijcke scheijdinge ende deijlinge gemaeckt ende aengegaen te hebben van naervolgende erffgoederen, hen mits het overlijden van henne ouders gesuccedeert ende aengecomen, inden forme ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmits den welcken d'voorn. Gerit den sone ten deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck possideren ierstelijck seeckere huijsinge metten hoff ende erffenisse daer aen liggende ende daertoe behoorende, in den vuegen ende manieren deselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenissen, Cornelis Jan Adriaen Willems aen den sijde westwaerts, ende oock aenden noorden eijnde, ende voorn. Jan den sone ende Adriaen den swager aen dandere sijde oostwaerts, streckende metten suijden eijnde aende gemeijne straet, ende eijntelijck noch een parcheeltjen saeijlants drie quartier lopensaten ofte daer ontrent groot sijnde gelegen binnen de prochie ende plaetse vs., aldaer tusschen erffenissen d'erffgenaemen Gerit Adriaen Willems aen deen sijde westwaerts ende oock aenden noorden eijnde, ende Cornelis Anthonis Smolders cum suis aen dander sijde oostwaerts, ende oock aenden suijden eijnde, alwaer tusschen bejde is loopende eenen waterlaet die denselve sal moeten onderhouden, ende dit metten gerechticheijt van te wegen als van outs, los ende vrij,

Ende waer tegens d'voorn. Jan den sone ende Adriaen den swager ten deele bevallen is ende sullen deselven alsoo tsamen gemeijn ende onbedeelt hebben, behouden ende erffelijck possideren, ierstelijck seeckere huijsinge metten hoff ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende in aller vuegen, grooten ende manieren de selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voors:, aldaer tusschen erffenissen d'voorn. Gerit den sone aen d'een sijde westwaerts, ende Cornelis Anthonis Smolders aen dander sijde oostwaerts, streckende metten noorden eijnde aende erve Cornelis Jan Adriaen Willems, ende metten suijden eijnde aende gemeijne straet, Item noch het gerecht derde part onbedeelt in seeckere huijsinge metten erffenisse daer aenliggende ende daer toe behoorende vier lopensaten ende een halff, ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de prochie ende plaetse vs., aldaer tusschen erffenisse, Willem Jan Peters aen deen sijde noortwaerts, de gemeijne straet suijt ende westwaerts, ende Elias Verwers oostwaerts, Item noch het gerecht derde part, onbedeelt in seeckeren hoijbeemt int geheel seven lopensaten ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie voors., ter plaetse genaemt int Broeck, aldaer tusschen erffenissen Adriaen Jan Goijaerts aen d'een sijde oostwaerts, ende Jan Willem Buermans aen dander sijde westwaerts, streckende vande Lantscheijdinge aff noortwaerts op tot aenden Langendijck, waervan respective Adriaen Gerits ende Pauwels Jan Joosten de twee resterende derde parten competerende sijn, ende eijntelijck noch een parcheeltjen saeijlants een lopensaet, ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de prochie voors., ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenissen, Cornelis Jan Adriaen Willems aen d'een sijde noortwaerts, ende Willem Jan Peters aen dander sijde suijtwaerts, streckende metten westen eijnde aende gemeijne straet, ende metten oosten eijnde aende erve van Elias Verwers, los ende vrij, vuijtgenomen dat deselven hieruijt jaerlijcx gelden sullen twee penningen chijns aen de gesworens alhier, ende is geweten dat deselven daerenboven tot haren laste nemen te voldoen ende betalen allen de schulden bij henne voors: ouders gemaect sonder eenige der selven te comen tot laste van voorschreven Gerit,

Voorts is tusschen de voors. parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert, dat sij luijden malcanderen sullen moeten wegen ende stegen ter naester velde ende minsten schade, als oock dat ijder op sijn aengecavelde deel sal moeten gedoogen ende onderhouden alle schouwen waterlaeten ende gebuerlijcke rechten de welcke deen ofte dander parcheel soude mogen subject sijn, doch aengaende allen andere verholen commer, tsij van chijnsen renten ofte pachten hier voorens niet benoemt die sich naermaels op deen ofte dander parcheel souden mogen openbaeren, beloven de voors. condividenten malcanderen te helpen affdragen ofte aen te coopen naer den rechte van lande, ende hebben etc., gelovende etc., ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum 30 junij 1668. Scabini vander Burcht, Schilt et Versteech.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832