Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1668-14-8015-13r

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat op huijden date deses voor schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt in eijgener persoonen sijn gecomen ende gecompareert Niclaes, Willem, Adriaen ende Jan gebroederen sonen wijlen Daniel Adriaen Gerit Vrancken, daer moeder aff was Jenneken Cornelis de Beir, de welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen metten anderen eene erffscheijdinge ende deijlinge gemaeckt ende aengegaen te hebben vande erffgoederen op hen luijden mits het overlijden van henne voors. ouders gesuccedeert, ende dat inde vuegen formen ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmits der welcken d'voornoemden Niclaes te deele bevallen is ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck possideren, ierst een parcheel saeijlandts twee lopensaeten ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaemt de Hasselt inde Langstraet, aldaer tusschen erffenisse Peter Peter Michielsen aen d'een sijde noortwaerts, ende Gerit Willemssen Veramelvoirt aen d'ander sijde suijtwaerts ende oock aende oosteneijnde daer nochtans eenen waterlaet tusschen beijde loopt, ende streckende metten westeneijnde aende gemeijne straet, ende eijntelijck noch eenen beemt ses lopensaeten ofte daer ontrent groot sijnde gelegen onder Gilse int Gilsebroeck, aldaer tusschen erve de Taeffele vande H: Geest binnen Tilborgh aen d'een sijde oostwaerts ende de weduwe Peter Huijberts cum suis west ende noortwaerts, ende streckende metten suijdeneijnde aende erve Cornelis Aert Somers, los ende vrij vuijtgenomen dat d'voorn. Niclaes vuijten voors. beemt jaerlijcx gelden sal eenen stuijver ende twee penningen chijns aen sijn hoocheijt den heere prince van Orangie te voldoen,

Waer tegens Willem voor... te deele bevallen is ende sal denselven alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck besitten seeckere camer metten gronde vandien scheijdende opden weecht ende den balck tusschen de selve camer ende de keucken dewelcke gemeijn sal blijven ende t'samen moeten onderhouden worden mitsgaders den hoff daer toe behoorende t'samen metten voors. gront vijffthien roeden metter maete begrijpende gestaen ende gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Cornelis Cornelissen de Beir aen d'een sijde suijtwaerts, ende Willem Jan Peters daer nochtans eenen waterlaet tusschen beijde loopt aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten oosteneijnde aen het loth Jan sijnen broeder hier naer bedeelt, waeraen den voors. hoff affgemeten sal worden, ende metten westeneijnde aen het loth Adriaen sijnen broeder hier naer te deele bevallen, ende dit mette gerechticheijt van te wegen over de erve van vs. Jan ende Adriaen, ende eijntelijck noch een parcheel saeijlandts twee lopensaeten ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Cornelis Cornelissen de Beir aen d'een sijde oostwaerts, ende Cornelis Jan Willems aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten suijdeneijnde aende erve Goijaert Jan Anthonissen ende metten noordeneijnde aende gemeijne straet, los ende vrij,

Waer tegens d'voorn. Jan te deele bevallen is, ende sal denselven voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck possideren den keucken ende het achterhuijs scheijdende opde weecht ende balck als int eerste loth, mette gerechte helfte der aenstede ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende aff te paelen aende oosten sijde int geheel (boven de twaelff roeden hoff int voorgaende loth gementioneert) drie lopensaeten ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als deselve gelegen is binnen de prochie ende plaetse vs. aldaer tusschen erffenisse Cornelis Cornelissen de Beir aen d'een sijde westwaerts, ende de gemeijne straet waer beneffens dese helfte affgepaelt sal worden aen d'ander sijde oostwaerts, streckende metten noordeneijnde aende erve Willem Jan Peters, ende metten suijden eijnde oock aende gemeijne straet los ende vrij, vuijtgenomen dat den voorn. Willem metten hoff over dit ende het naervolgende loth wegen sal, ende is conditie dat de vs. keucken noch oock de voors. camer naermaels niet sal mogen affgebroocken worden als met wedersijts consent,

Ende waer tegens Adraenen voornt. te deele bevallen is ende sal denselven alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck possideren seeckere huijsinge metten gronde vandien ende de wederhelfte vande aenstede ende erffenisse int voorgaende loth geexpresseert aff te paelen aende westensijde neffens erffenisse Cornelis Cornelissen de Beir vs. los ende vrij, vuijtgenomen dat d'voorn. Adriaen hier vuijt jaerlijcx gelden sal vijff stuijvers chijns aende na: van Eeckelschoth te voldoen, ende is te weten dat het voorhooft der voors. aenstede blijven sal d'een helfte tot proffijt van d'vs. Adriaen ende voor d'ander helfte tot proffijt van Jannen sijnen broeder, vuijtgenomen de eijcke boomen daerop staende, de welcke thien eerstcomende jaeren sullen mogen blijven staen ende als dan bij de gelijcke condividenten geproffiteert worden, voorts is tusschen de selve condividenten expresselijck geconditioneert ende ondersprocken dar ijder op sijn aengecavelde deel sal moeten gedogen ende onderhouden de schouwen, waterlaeten, wegen ende stegen de welcke d'een ofte d'ander parcheel soude mogen subject sijn, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum 16 januarij 1668, scabini vander Burcht Scholt et Versteech.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832