Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1668-14-8015-14r

Cornelis ende Peter gebroederen sonen wijlen Adriaen Cornelissen de Beir hebben wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen, aen ende ten behoeve van Cornelis Cornelissen de Beir de jonge een parcheel saeijlants een lopensaet ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt de Hasselt aldaer tusschen erffenisse, de voorn. cooper aen d'een sijde noortwaerts, ende oock aende oosten eijnde, ende Jan Janssen de Beir de jonge aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende metten westen eijnde aende erve Jan Janssen de Beir de oude, ende dit mette gerechticheijt van te wegen over de erve van Jan Janssen de Beir d'oude als van outs, los ende vrij soo sij seijden, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, actum 16 januarij 1668, scabini Huttenis et Scholt.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832