Menu

Documenten

Document R-1668-14-8015-195

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat op heden dato deses voor de schepenen van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt in eijgenen persoonen sijn gecomen ende gecompareert Jan, Pauwels ende Mechlina gebroeders ende susteren kinderen wijlen Jan Jan Joosten de Beir, daer moeder aff was Angela Pauwels Jan Matheeus, sijnde den voors Mechlina geassisteert met Sebastiaen Jan Joosten de Beir haeren vaderlijcken oom, de welcken hebben bekent ende beleden bekennen ende belijden midts desen metten anderen eenen erffelijcke scheijdinge ende deijlinge gemaect ende aengegaen te hebben van de naerbeschreven erffgoederen, hen midts het overlijden van henne voorn. ouders aengecomen, inden forme ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmits den welcken dvoorn. Pauwels den sone ten deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende possideren, seeckere huijsinge ende schop metten gronde van dien, ende erffenisse daer aen liggende ende daertoe behoorende twee loopensaten ofte daer omtrent, begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als d'selfde gelegen is binnen de prochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenissen Gerit Willems Veramelvoirt aen deen sijde westwaerts, ende de kinderen van Cornelis Cornelissen de Beir aen d' andere sijde oostwaerts, streckende metten noordeneijnde aen seeckere waterlaet, ende metten suijdeneijnde aende gemeijne straet, los ende vrij vuijtgenomen dat d'voorn. Pauwels hieruijt jaerlijcx gelden sal, eenen stuijver vier penningen winchijns aen Rentmeester. vande Velde ten Bosch op St Thomasdach te voldoen, Item neemt denselven alnoch tot sijnen last twee gulden thien stuijvers sjaers aenden H: Geest alhier te voldoen, ten last ende met vijftich gulden capitael, alnoch te betaelen ende te voldoen aen Michiel ... woonende tot Alphen eene somme van een hondert vijfentwintich gulden als rest van een schepene gelofte, ingehouden hebbende int geheel, een hondert vijftigh guldens capitael en noch eene somme van vijffentachtich guldens capitael aen Angela weduwe wijlen Aert Niclaessen woonende inden Elshout, alles met eenen gaende ende staende interest te voldoen, ende sal daerenboven alnoch gehouden sijn in egalisatie van cavele aende naervolgende loten tsamen vuijtterijcken St Jacob 1669 toecomende precijs eene somme van vijftich guldens eens als namentlijck aen Jan sijnen broeder eene somme van twintich guldens, ende aen Mechlina sijn suster eene somme van dertich guldens respective sonder interest,

Waertegens Jan den sone ten deele bevallen is ende sal denselve alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck besitten, een parcheel erven geheeten het Goen, bestaende in saeij weijlant ende heijde vier lopensaten, ofte daer omtrent begrijpende ende nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt de Hasselt inde Langhstraet, aldaer tusschen de gemeijnt west, Martinus van Burcht suijt, Adriaen Janssen van Beurden oost, ende Jan Gerit Peter Cocken noortwaerts ende dit metten servituet van gedoogen het wegen als van outs, sijnde andersints los ende vrij, ende sal daerenboven alnoch in vergelijcking van cavelen St Jacob 1669 toecomende precijs ontfangen van het voorgaende loth Pauwels sijne broeder ten deele bevallen de somme van twintich guldens eens,

Ende waertegens Mechlina de dochter ten deele bevallen is, ende sal denselven alsoo voor haere portie hebben, behouden ende erffelijck besitten, een parcheel saijlants geheeten de Crimp, een lopensaet ende drie quartier ofte daer omtrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh voors. ter plaetse genaemt aende Hasselt inde Langhstraet, aldaer tusschen erffenissen, Jan Gerit Peter Cocken aen deen sijde oostwaerts, ende Willem Daniel Hoecx aen dandere sijde westwaerts, streckende metten noordeneijnde aende gemeijne straet ende metten suijdeneijnde aen de erven van weduwe Cornelis Creijers, los ende vrij, ende sal daerenboven alsnoch in egalisatie van cavelen ontfangen Pauwels haeren broeder St. Jacob 1669 toecomende precijs eene somme van dertich guldens eens,

Voorts is wel expresselijck tusschen de voors. parthijen condividenten ondersproocken dat ijder op sijn aengecavelde deel ofte loth sal moeten gedoogen ende onderhouden alle schouwen, waterlaeten, wegen, stegen ende gebuerlijcke rechten, die welcke deen oft andere parcheel souden mogen subject sijn, ende hebben, etc. geloovende, etc. ende allen commer, etc. pro ut in forma, sonder arglist, actum 22 november 1668.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832