Menu

Documenten

Document R-1668-14-8015-29r

Gerit Jan Gerit Smolders als man ende momboir van Pauwelijntken sijne huijsvrouwe dochtere Michiel Jan Michiel Meijnaerts, daer moeder aff was Angela Bartholomeeus Jan Henricx, mitsgaders Peter Jan Peermaechs de jonge als beedichde toesiender over de drie onmondige kinderen Michiels ende wijlen Angela voornt: hebben met voorgaende decreet ende consent vande heeren drossaert ende schepenen wettelijck ende erffelijck vercocht, ende midtsdesen overgegeven ende opgedraegen aen ende ten behoeve van Jan sone Michiels ende wijlen Angela meergenoemt voor d'een helfte mitsgaders d'erffgenaemen Cornelissen sijnen broeder was voor d'ander helfte een parcheel saeijlants twee lopensaeten ende vijff roeden metter maete begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaemt aent Creijven, aldaer tusschen erffenisse Jan Gerit Cornelis aen d'een sijde suijtwaerts, ende de weduwe Jan Adriaens cum suis aen d'ander sijde noortwaerts, streckende metten oosteneijnde aende erve Niclaes Sebastiaens van Gilse cum suis ende metten westeneijnde aende erve Jan Willems van Buel, t'samen mette gerechticheijt van te wegen, als oock te gedoogen het wegen als van outs, los ende vrij soo sij seijden, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, ende is mede gecompareert d'voorn. Michiel, den welcken alvoorens ten behoeve van sijne gelijcke kinderen heeft affgegaen de tochte, recht ende actie hem van tochtswegen inde voors. erve competerende, sonder argelist, actum 30 januarij 1668, scabini vander Burcht, van Pelt et Versteech.

Gerit Jan Gerit Smolders, als man ende momboir van Pauwelijntken sijne huijsvrouwe dochtere Michiel Jan Michiel Meijnaerts, daer moeder aff was Angela Bartholomeeus Jan Henricx, met Peter Jan Peermaechs de jonge als toesiender over de drie allnoch onmondige kinderen Michiels, ende Angela voornt., ende alsoo mede erffgenaemen wijlen Cornelis Michiel Jan Michiel Meijnaerts hebben wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedraegen midtsdesen aen ende ten behoeve van Jan sone Michiels voors. het aende mede erffgenaemen de vier vijffdeparten onbedeelt in de helfte van het parcheel saeijlandts inde bovenstaende veste gementioneert, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, sonder argelist, actum et scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832