Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1668-14-8015-66v

Jan Gijsbert vande Loo, heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen, aen ende ten behoeve van Jan Gerit Peters de Cock een parcheel saeijlants een lopensaet ende dertich roeden, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot end cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Jan Jan Willems aen d'een sijde oostwaerts, ende Jan Goijaert Jans aen dander sijde westwaerts, streckende metten noorden eijnde aende erve van d'vs. cooper, ende metten suijden eijnde aen de gemeijne straet, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, uijtgenomen dat de cooper hier uijt jaerlijcx gelden sal twaelff penningen chijns eertijts aende altaristen, ende alsnu betaelt werdende aende rentmeester vande geestelijke goederen des quartiers van Oisterwijck, sonder argelist, actum 21 febr 1668, scabini vander Burcht et Scholt.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832