Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1668-14-8015-70v

Willem Daniel Adriaens heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen mitsdesen, aen ende ten behoeve van Jan Jan Willem Adriaens een camer van seeckere huijsinge metten gronde vandien scheijdende op het midden van ... ofte middelweeght, tusschen de voorn camer ende de keucken competerende Jan Daniel Adriaen Gerit Vrancken, welcken ... ofte middelweeght tsamen door den voorn. cooper ende voorn. Jan Daniels moet worden onderhouden, mitsgaders den hoff daer toe behorende tsamen metten gront van voorn. camer vijfthien roeden, metten maete begrijpende, gestaen ende gelegen binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Cornelis de Beir aen deen sijde suijtwaerts, ende Willem Jan Peters daer nochtans eenen waterlaet tusschen beijde loopt aen dandere sijde noortwaerts, streckende metten oosteneijnde aende erve van de voorn. Jan Daniels, ende metten westeneijnde aende erve van Adriaen Daniel Adriaen Gerit Vrancken, t'samen metten gerechticheijt van te wegen, over de erve van dvoorn. Jan ende Adriaen, los ende vrij soo sij seijde, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc., pro ut in forma, uijtgenomen sheeren schouwen, waterlaeten, ende gebuerlijcke rechten te moeten onderhouden, sonder arghlist, actum et scabini ut supra (23 februarij 1668).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832