Menu

Documenten

Document R-1668-14-8015-75v

Jan Daniel Adriaen Gerit Vrancken, heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen mitsdesen, aen ende ten behoeve van Willem sijnen broeder een keucken ende achterhuijs metten hoff daer toe behoorende drie quartier ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als d'selve gelegen is binnen Tilborgh, ter plaetse genaemt de Hasselt, aldaer tusschen de camer van Jan Jan Willem Adriaens, ende de erve van Adriaen Daniel Adriaens suijtwaerts, Willem Jan Peters noortwaerts, de gemeijne straet oost ende westwaerts, los ende vrij soo hij seijde, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc., pro ut in forma, vuijtgenomen dat d'voorn. cooper de waterlaten aende noordensijde ende oosteneijnde van dese erve gelegen sal moeten gedogen ende onderhouden, sonder arghlist, actum et scabini ut supra (5 maert 1668).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832