Menu

Documenten

Document R-1668-14-8015-90

Marten Denis Martens, ende Peter Jan Peter Jacobs d'oude, als beedichde momboir ende toesiender over de twee onmondige kinderen van wijlen Anna Denis Martens, daer vader aff is Peter Jan Jacobs de jonge, hebben met consent ende decreet van de heeren drossaert ende schepenen wettelijck ende erffelijck vercocht, ende midtsdesen overgegeven ende opgedragen, aen ende ten behoeve van Gerit Jan Anthonis een parcheel saeijlants twee lopensaten of daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch, ter plaetse genaemt aent Creijven, aldaer tusschen erffenisse de weduwe Laureijs Marten Henssen aen d'een sijde noortwaerts, ende de kinderen van Mathijs Creijers aen dander sijde suijtwaerts, streckende metten oosteneijnde aende erve van Jan Anthonis Peter Michielssen, ende metten westeneijnde aende gemeijne straet, los ende vrij, ende hebben etc., gelovende etc., ende allen commer etc., pro ut in forma, ende is wijders alhier mede gecompareert de voors. Peter Jan Peter Jacobs de jonge die alvoorens ten behoeve van sijne kinderen affgegaen heeft de tocht recht ende actie hem van tochtwegen inde voors. erve competerende, sonder argelist, actum 23 meert 1668. Scabini Huttenis et Versteech.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832