Menu

Documenten

Document R-1668-14-8015-96v

Jan Jan Willem Mutsaerts de jonge heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen, aen ende ten behoeve van Peter Jan Peter Jacobs de jonge weduwenaer van wijlen Anna Denis Marten Henssen ter tochte, ende sijne kinderen daer moeder aff was de voors. Anna ten erffrechte, ierstelijck seeckere huijsinge metten gronde van dien ende erffenisse daer aenleggende, ende daer to behoorende, twee lopensaten ende drie quartier off daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse genaemt aent Creijven aldaer tusschen erffenisse, Jan Peter Jacobs aen beijde de sijden oost ende westwaerts, streckende metten noordeneijnde aende erve van Jan Han Peeren ende metten suijdeneijnde aende erve van Sijmon Peters van Amelvoirt, ende dit metten gerechticheijt van te wegen over de erve van voors. Jan Peter Jacobs als van outs ende eijntelijck noch een parcheel weijlants twee lopensaten of daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse Michiel Jan Michiel Meijnaerts aen d'een sijde suijtwaerts, ende Gijsbert Cornelis Anthonissen aen dander sijde noortwaerts, streckende metten oosten eijnde aende gemeijne straet, ende metten westen eijnde aende erve van de weduwe Jan Gijsberts van Gils, ende heeft etc., gelovende etc., ende allen commer etc., pro ut in forma, uijtgenomen dat de cooperen hieruijt jaerlijcx gelden sullen drie gulden aenden rentmeester Boucholt te voldoen, alsmede sheeren schouwen, waterlaten ende gebuerlijcke rechten te moeten onderhouden, wijders sijn alhier mede gecompareert Jan Jan Willem Mutsaerts d'oude ende Henrick Jan Henricx die hen als borgen ende cantionarisen hebben verobligeert voor den vercooper van bovenstaen huijsinge ende parcheelen van erven, gebomen, super se et omnia sua bona habita et habenda (op zich en zijn goederen, hebbende en verkrijgende) ijeder als schuldenaer principael te responderen ende inne te staen voor allen verholen commer calangie of aentael die sich naermaels op de voors. huisinge ende erven souden mogen openbaeren ende de cooperen daervan tot allen tijden te indemneren cost ende schadeloos te houden dus etc. pro ut in ..., sonder argelist, actum 5 april 1668. Scabini van Pelt et Versteech.
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832