Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1669-14-8015-280

Daniel Adriaen Janssen van Beurden, als man ende momboir van Maria Peter Jan Hermans van Heijst sijne huijsvrouwe heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen midtsdesen, aen ende ten behoeve van Herman Peters van Heijst, sijnen swager, een parcheel erve, bestaende in saeij ende weijlant, drie lopensaten ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn, als tselve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse, Cornelis Gerits van Beurden aen d'een sijde oostwaerts, ende Jan Gijsbert vande Loo aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten noorden eijnde aende erve Peter Jan Goijaert Melis, ende metten suijden eijnde aende erve de kinderen van Jan Sebastiaen Schollen, ende dit mette gerechticheijt van te wegen over de erve van Jan Gijsbert vande Loo als oock te gedoogen het wegen als van outs, los ende vrij, ende heeft etc., gelovende etc., ende allen commer etc., pro ut in forma, sonder argelist, actum et scabini ut supra (15 meert 1669, scabini Huttenis et ...).
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832