Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1669-14-8015-282

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, dat op huijden dato deses voor schepenen van Tilborch ende Goirle ondergenaemt in propere persoonen sijn gecomen ende gecompareert Gerit Jan Anthonissen als man ende momboir van Cornelia sijne huijsvrouwe, ende Herman Peters van Heijst, als man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe gesusteren dochteren wijlen Denis Henrick Denis de Beir, daer moeder aff was Cornelia Cornelis Anthonis Smolders, den welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden midtsdesen metten anderen gemaect ende aengegaen te hebben eene erffelijcke scheijdinge ende deijlinge van naerbeschreven erffelijcke goederen op hen mits het overlijden van henne voors. ouders gesuccedeert, inde vuegen forme ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmidts den welcken de voorn. Herman nomine uxoris ten deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijck possideren, ierstelijck seeckere huijsinge met een schop ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende twee lopensaten ende een halff, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als d'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen de gemeijne straet, aen d'een sijde noortwaerts, ende de weduwe Joost Hoirvoirts aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende metten westen eijnde aende erve van Gerit Jan Anthonis hem vant d'voorens competerende, ende metten oosten eijnde aende voors. gemeijne straet, Item noch de gerechte helfte onbedeelt in eenen hoijbeemt, int geheel seven lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de prochie voors., ter plaetse genaemt int Reck, aldaer tusschen de lantscheijdinge tusschen Tilborch ende Gilse aen d'een sijde westwaerts, ende den aertsloot aen d'andere sijde oostwaerts ende oock aenden noordeneijnde, streckende metten suijden eijnde aende erve van Peter Sanden, ende eijntelijck noch de gerechte helfte onbedeelt in eenen heijbodem, waervan Gerit sijne swager hier naer bedeelt de wederhelft is bevallen int geheel seven lopensaten, ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie voors. ter plaetse genaemt inde Vosbergen, aldaer tusschen de gemeijnte noort ende suijtwaerts, streckende metten oosten eijnde aende erve Adriaen ... Claessen. ende metten westen eijnde aende erve van ..., los ende vrij vuijtgenomen dat den selven vuijt d'voors. huijsinge jaerlijcx gelden sal twee stuijvers winchijn, ofte wel soo veel min ofte meer als bevonden sal werden hier uijt te gaen op St. Stevens dach, aen den heere desen Heerlijcheden te voldoen,

Ende waer tegens d'voors Gerit nomine uxoris ten deele bevallen is, ende sal den selven alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck besitten, ierstelijck een parcheel weijlants twee lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh voors. ter plaetse genaemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse, de weduwe Cornelis Creijers aen d'een sijde oostwaerts, ende voorts ront om aende gemeijne straeten paelende, Item noch de gerechte helfte, onbedeelt in eenen hoijbeemt, int geheel twee lopensaten ende een half, ofte daer ontrent begrijpende, gelegen binnen de prochie voors., ter plaetse genaemt inden Dalem, aldaer tusschen erffenisse, de kinderen ... Janssen, aen d'een sijde oostwaerts, ende oock aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten suijden eijnde aende erve de kinderen Joris Joosten, ende metten noorden eijnde aende erve de weduwe Adriaen Jan Willems, Item noch het gerecht sesde part onbedeelt in een stuck hoijlants, int geheel sessendertich hondt, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn als t'selve tusschen sijn reengenoten gelegen is binnen de Ambacht Heerlijcheijt van Walbeeck, ende eijntelijck noch de gerechte helfte onbedeelt in eenen heijbodem, int geheel seven lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende waer van Herman sijnen swager de wederhelfte hier voorens is bedeelt, t'welck naerder int loth van d'voorn. Herman is vuijtgedruct, los ende vrij vuijtgenomen dat den selven hier uijt jaerlijcx gelden sal, eenen stuijver ende acht penningen winchijns, ofte wel soo veel min ofte meer als bevonden sal werden hier uijtte gaen, op St. Stevens dach aen d'heer van Tilborch voorn. te betalen,

Voorts is tusschen d'voorn. parthijen condividenten geconditioneert ende ondersproocken, dat ijeder op sijn aengecavelde deel sal moeten gedoogen ende onderhouden alle schouwen, waterlaten, wegen, stegen ende naerbuerlijcke rechten de welcke d'een ofte d'ander parcheel soude mogen subject sijn, ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc. prout in forma, sonder argelist actum 15 meert 1669.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832