Menu

Documenten

Document R-1669-14-8015-296v

Sr. Adriaen Soffaerts als obtinent, van vonnisse a quo ende executeur op ende tegens Jan Jan Willem Mutsaerts den ouden, die men noemt den grooten gecondemneerde ende geexecuteerde, heeft inder voors. qualiteijt bij forme van evictie vuijt crachte vande vs. vonnisse gedateert den 26 april 1667, naer voorgaende sommatie, executie, hantlichtinge, vergaderingen ende gevolchde, behoorlijcke sondaechse publicatien soo binnen dese heerlijcheijt Tilborch als binnen de stadt van s'Hertogenbosch ter gewoonlijcker plaetse geschiet, mitsgaders alle andere solemniteijten in materie van evictie gerequireert omme te verhaelen die t'achterheijt van een scabinale gelofte mette costen van recht, wettelijck ende erffelijck vercocht, ende midtsdesen overgegeven ende opgedragen, aen ende ten behoeve van Sr. Jacobus Huijgermans coopman ende borger binnen der stadt s'Hertogenbosch voors. seeckere huijsinge metten gronde vandien, ende erffenisse daer aen liggende, ende daer toe behoorende een lopensaet ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als d'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh ter plaetse genaemt aent Creijven, aldaer tusschen erffenisse, Peter van Gils secretaris aen d'een sijde noortwaerts, ende Adriaen Deonijssoon aen d'ander sijde suijtwaerts, streckende metten westen eijnde aende gemeijne straet, ende metten oosten eijnde aen het naestvolgende parcheeltken, item noch een parcheeltken saeijlants een lopensaet, ende acht roeden, ofte daer ontrent begrijpende, nochtans inder grooten ende manieren als t'selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse, d'voorn. van Gils aen d'een sijde oostwaerts, ende de voorgemelte aenstede aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten noorden eijnde aen seeckere gebuer waterlossinge ende metten suijden eijnde aende erve de weduwe van Embrecht Adriaen Gerits ende d'voors. waterlossinge, ende eijntelijck noch de gerechte helfte onbedeelt in een parcheel weijlants, waervan d'vs. van Gils de wederhelfte competerende is int geheel anderhalff lopensaten, ofte daer ontrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie ende plaetse vs., aldaer tusschen erffenisse Jan sone Jan Peter Jan Willem Sijmons suijt, Peter Hendric Peermachs de jonge noort, seeckeren waterlaet west ende de gemeijne straet oostwaerts, ende heeft uijt crachte als voor daer op ten behoeve van d'voors. cooper volcomentlijck vertegen ende gerenuntieert, in manieren daer toe behoorlijck ende gewoonlijck sijnde, gelovende super se et omnia sua bona warandiam more solito (op zich en al zijn goederen, te waren zoals gebruikelijk), ende dit vercoopen etc., ende allen commer etc., pro ut in forma, vuijtgenomen dat den cooper hier uijt jaerlijcx gelden sal alle chijnsen renten ende pachten, die bevonden sullen werden vuijt dese goederen te gaen, als oock sheeren schouwen waterlaeten ende gebuerlijcke rechten te moeten onderhouden sonder argelist, actum et scabini ut supra (26 meert 1669, scabini Huttenis et Versteech).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832