Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1669-14-8015-297v

Sr. Johan vanden Sande procureur alhier als last ende procuratie hebbende van Philippus de Dopper coopman binnen de stadt Leijden heeft inder vs. qualiteijt ende uijt crachte van vonnisse bij hem voor heeren wethouderen van Tilborgh ende Goirle op den 26 junij 1663 tot laste van Anthonis Adriaen Gerit Huijben geobtineert ende de vercoopinge vande erffgerichte uijt crachte van authorisatie van heeren schepenen op de naervolgende erffgoederen gehaelt, mitsgaders de verhueringe vande selve ende andere solemniteijten in materie van evictie gerequireert, naer voorgaende vier behoorlijcke sondaechse publicatien sonder interruptie van acht tot acht dagen gedaen openbaerlijck voor alle man te perck ende te beurde ten overstaen van twee schepenen, ende ten affhange vande vorster vercocht, ende midtsdesen wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen, aen ende ten behoeve van Sr. Jacobus Huijgermans coopman ende borger binnen de stadt van s'Hertogenbosch, seeckere huijsinge metten gronde vandien aenstede ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende seven lopensaten, ofte daer ontrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als d'selve gelegen is binnen de prochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt de Hasselt aen het Creijven, aldaer tusschen erffenisse, de weduwe mette kinderen wijlen Adriaen Gerit Huijberts aen d'een sijde oostwaerts ende de weduwe mette kinderen wijlen Anthonis Cornelis Anthonissen aen d'ander sijde westwaerts, streckende metten suijden eijnde aende erve van Jacob Jan Peter Jacobs cum suis, ende metten noorden eijnde aende gemeijne straet, ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma, vuijtgenomen dat den cooper vuijt de vs. huijsinge ende erve jaerlijcx gelden sal negen stuijvers in eenen meerderen pacht aen Peter Eeckelschot tot Oirschot te voldoen, ende neemt alsnoch tot sijnen laste eene somme van een hondert vijftich guldens capitael aende Taeffelen vande H: Geest alhier te voldoen, alles sonder fraude ofte list, actum et scabini ut supra (26 meert 1669, scabini Huttenis et Versteech).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832